Dieren

 

Honden

Honden op het strand

Honden zijn niet toegelaten op het strandgedeelte vanaf het oosterstaketsel tot aan de voet van de duinen aan de Gadeynehelling en dit vanaf de paasvakantie tot 15 september.

Buiten deze zone en in de periode vanaf 16 september tot aan de paasvakantie zijn viervoeters welkom op het strand maar zoals overal moeten enkele regels in acht genomen worden :

 • Honden moeten verplicht aan de leiband gehouden worden zodat ze geen gevaar kunnen betekenen voor andere strandgebruikers.
 • Hondenbaasjes moeten eveneens verplicht in het bezit zijn van een hondenpoepzakje en moeten dit uiteraard ‘als een goede huisvader’ gebruiken.

Het stadsbestuur rekent op de medewerking van alle hondenbaasjes om het strand net te houden.

 

Hondenspeelweide

Op een terrein tussen de Oude Steenweg en de J. Van de Puttelaan werd een hondenspeelweide ingericht. Het speelterrein is veilig afgesloten zodat de honden niet kunnen weglopen. De hondenspeelweide is vrij toegankelijk.

 

Hondentoiletten en hondenpoepbuizen

Op vele plaatsen in Blankenberge zijn er hondenpoepbuizen en hondentoiletten voorzien. Wees net en maak er gebruik van!

Een overzicht van de verschillende locaties vindt u hier.

Top van de pagina

 

Katten

Zwerfkatten

Een kattin is doorgaans al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een drietal nestjes van 6 katjes ter wereld brengen. Als men weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid zwerfkatten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting. Zwerfkatten kunnen hinder van verschillende aard veroorzaken : urine en faeces, nachtelijk miauwen, krabben aan deuren en vuilniszakken, overbrengen van ziekten, aanblik van zieke dieren.

De zwerfkatten worden door een vrijwilliger gevangen en naar een lokale dierenarts gebracht. Daar worden de dieren gesteriliseerd of gecastreerd. Vervolgens worden de dieren, na overleg met de dierenarts, weer vrijgelaten.

De aanwezigheid van zwerfkatten kan gemeld worden bij de Milieudienst, T 050 43 57 19 - milieu@blankenberge.be.

Top van de pagina

 

Meeuwen

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Het aantal resterende semi-natuurlijke broedgebieden slinkt immers zienderogen. Daarom zoeken meeuwen alternatieve nestgelegenheden en durven ze in de steden al eens boven op gebouwen te broeden. Bovendien vinden ze in stedelijke gebieden ook gemakkelijk voedsel.

De aanwezigheid van meeuwen leidt bij inwoners en toeristen tot ergernis en overlast maar deze problematiek is niet gemakkelijk op te lossen want meeuwen zijn beschermde vogelsoorten. Men kan ze niet zomaar bejagen of verstoren, ook mogen hun eieren of nesten niet vernietigd worden.

Het stadsbestuur neemt al verschillende maatregelen om overlast door meeuwen te beperken:

 • het huisvuil wordt s‘ nachts opgehaald,
 • de vuilnisbakken in de stad en op het strand worden verschillende keren per dag leeggemaakt,
 • verkrotting en leegstand worden tegengegaan om ongewenste nestvorming te voorkomen,
 • er wordt opgetreden tegen het voederen van meeuwen,
 • sensibiliseringsacties wijzen o.a. op het voerderverbod.

Ook bewoners en toeristen kunnen een paar praktische vuistregels in acht nemen om meeuwenoverlast te voorkomen:

Voorkom afval:

 • Zet uw huisvuilzakken zo kort mogelijk voor de ophaling buiten,
 • Vermijd etensresten of ander vrijliggend afval,

Voorkom nestvorming:

 • Betreed, indien mogelijk, regelmatig je dak of tuin (in het bijzonder van april tot eind juni). Je storende aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk om er een nest te bouwen.
 • Zorg voor een glad dakoppervlak zonder obstakels, zodat er zich geen nestmateriaal kan opstapelen.
 • Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak;
 • Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen plaatsen, vooral op platte of licht hellende daken die geschikt zijn voor nestvorming.
 • Kabels of draden op vlakke of lichthellende daken zijn wat minder effectief tegen nestvorming, maar verhinderen dat meeuwen komen rusten of slapen. Zo komen er minder uitwerpselen op het dak terecht.

Vernietig nooit eieren:

 • Het mag niet (meeuwen zijn beschermde vogels) en het helpt niet: vogels leggen gewoon nieuwe eieren.

Voeder de meeuwen niet:

 • Het voederen is verboden.
  Bovendien lijden de meeuwen heus geen honger en kunnen etensresten ook ongedierte aantrekken.

Als dit niet helpt, als je denkt dat er meeuwen op jouw dak nestelen (maar je zelf je dak niet kunt inspecteren), als je pogingen tot nestvorming vaststelt of als je andere problemen i.v.m. meeuwen hebt, kunt u dit melden aan de Milieudienst, T 050 43 57 19 - milieu@blankenberge.be.
Onze diensten zullen onderzoeken hoe de problemen, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden, aangepakt kunnen worden.

Meer info via www.meeuwenindestad.be.

Top van de pagina

 

Zwaluwen

Huis-, boeren- en gierzwaluwen zijn onlosmakelijk verbonden met onze contreien. Omdat de populaties van huis-, boeren- en gierzwaluwen afnemen door het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden verleent het stadsbestuur een subsidie om het broedsucces van deze zwaluwsoorten te bevorderen. Alle info op de Milieudienst, T 050 43 57 19 - milieu@blankenberge.be.

Zie ook: premie voor zwaluwen.

Top van de pagina

 

Ganzen

Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijft. Deze laatste groep, ook wel bekend als de zomerganzen, kunnen belangrijke schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen met opbrengstverlies tot gevolg.

Vaak zijn populaties zomerganzen afkomstig van vrijgelaten of ontsnapte sier- en neerhofganzen die zich in het wild hebben gevestigd en er zich voortplanten. Ze veroorzaken niet alleen schade aan landbouwgewassen tijdens het kwetsbare groeiseizoen (door vraat en vertrappeling) maar vormen ook een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit (vernieling van habitat, agressief gedrag, verbastering, …) en zorgen voor overlast in recreatie- en natuurgebieden (vervuiling met uitwerpselen).

Vanuit verschillende hoeken worden inspanningen geleverd om de populaties onder controle te houden en zo schade te beperken maar de landbouwer kan zelf ook actie ondernemen.

De brochure Ganzenwijzer. Wat doen in geval van ganzeschade ? is zo opgesteld dat wie problemen ondervindt, te weten komt wat hij in specifieke situaties concreet kan doen om snel en doeltreffend tot een oplossing te komen. De verschillende stappen komen aan bod en de belangrijkste contactpersonen worden vermeld. Kortom een nuttig handleiding.

De brochure is te bekomen bij het secretariaat van Proclam - T 051 27 33 85.

Top van de pagina

 

Vossen

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan u bereiken door de onderstaande link aan te klikken. Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

Meld vossenschade via deze link.

Top van de pagina

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook