Een eigen zaak starten

Een zelfstandige is een natuurlijke of rechtspersoon die een beroep uitoefent, waarbij hij noch door een arbeidsovereenkomst noch door een statuut verbonden is, met als doel zich een inkomen te verschaffen.

Om te starten als zelfstandige moet je verschillende stappen ondernemen.

Eigen zaak starten!

 

 

 

 

 

1. Een zichtrekening openen

 

Als nieuwe ondernemer moet je op je eigen naam of op naam van je vennootschap een zichtrekening openen bij een financiele instelling die in Belgie is gevestigd.
Het is aangewezen om bij het opstarten van een eenmanszaak een nieuwe rekening te openen, zodat de handels- en prive-verrichtingen gescheiden blijven. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Het rekeningnummer moet samen met de naam van de instelling waar de rekening wordt aangehouden op alle handelsdocumenten (brieven, facturen, ...) worden vermeld.

 

 

Top van de pagina

 

 

2. Oprichting van een NV (Naamloze Vennootschap), (E) BVBA (Eénpersoons-) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, CVBA (Coöperatieve Venootschap met beperkte aansprakelijkheid) of Comm. VA (Commanditaire Vennootschap op Aandelen)

 

Je dient een financieel plan op te stellen dat overhandigd dient te worden aan de notaris.

Je dient een bankattest voor te leggen dat bewijst dat het minimum-kapitaal voor oprichting volstort is.

Dit is een attest waarin de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de vennootschap.

De statuten dienen opgesteld te worden. Dit zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin worden onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap, opgenomen.

De oprichtingsakte dient te worden opgesteld.
Voor de oprichting van een VOF, CVOA en een Comm. V volstaat een onderhandse akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een notaris, is vereist bij de oprichting van een NV, Comm. VA, (E)BVBA en een CVBA.

 

 

Top van de pagina

 

3. Inschrijving bij een ondernemersloket (Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, T 050 47 44 84)

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Hiervoor wend je je tot het ondernemingsloket. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten.

Na inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als je BTW-nummer.

Welke documenten moet je voorleggen?

• identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager),
• bankrekeningnummer,
• bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde,
• indien nodig bijzondere vergunningen,
• voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend.
Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot het ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming. De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen zowel voor een natuurlijk persoon als voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming 75 euro. Ook voor alle andere mogelijke transacties (inschrijving bijkomende vestiging, wijzigingen, schrapping) wordt dit eenheidstarief gehanteerd.

 

 

Top van de pagina

 

4. Aangifte bij het BTW-kantoor (Groenestraat 86, 8370 Blankenberge, T 050 43 36 50)

Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het BTW-wetboek zijn opgenomen, is BTW-plichtig. Het maakt niet uit of dit gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk.

Het normaal BTW-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%.
Met uw ondernemingsnummer kan u zich aanmelden bij het BTW-kantoor. Dit kan zowel fysiek als elektronisch (tegen betaling via het ondernemingsloket) gebeuren.

 

 

Top van de pagina

 

5. Je dient je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste 90 dagen na de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, … zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (http://www.rsvz.be/).
De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt.

Nieuwe personenvennootschappen (bijvoorbeeld de BVBA) krijgen de eerste drie jaar een vrijstelling als alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten in de periode van 10 jaar vóór de oprichting niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest.

De zelfstandige moet ieder kwartaal sociale bijdragen betalen om te kunnen genieten van de sociale rechten. De bijdragen worden berekend op de netto-bedrijfsinkomsten van 3 jaar terug, het referte-inkomen. Voor startende zelfstandigen is dit niet mogelijk. Voor hen werd een systeem van voorlopige bijdragen ingevoerd voor de eerste drie jaar. Daarna vindt een regularisatie plaats op basis van de werkelijke inkomsten van respectievelijk het eerste, tweede en derde jaar.
Die regularisatie komt boven op de bijdragen voor respectievelijk het vierde, vijfde en zesde jaar, die op hetzelfde referte-inkomen worden berekend.

Onder netto-bedrijfsinkomsten verstaat men de bruto-bedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfslasten en eventueel de aanvaarde bedrijfsverliezen. De voorlopige sociale bijdragen voor startende zelfstandigen zijn op een tamelijk laag inkomen gebaseerd.
De regularisatie kan aanleiding geven tot het betalen van relatief hoge bedragen na de eerste drie jaar indien de netto-inkomsten hoger liggen dan was ingeschat. Om dit te vermijden, kan men opteren voor de startersbonus.
De startersbonus is de positieve intrest die een beginnende zelfstandige opstrijkt wanneer hij een extra inspanning levert voor de betaling van zijn voorlopige bijdrage. De bonus krijgt men als men zijn voorlopige bijdrage tijdig voorafbetaalt en wanneer men gewoon meer voorlopige bijdragen betaalt dan wat bij de regularisatie verschuldigd blijkt.
De startersbonus wordt uitgekeerd bij de regularisatie van de voorlopige bijdragen en bedraagt 0,75% op de voorlopige bijdragen, betaald boven het wettelijk minimum, voor ieder kwartaal vanaf de voorafbetaling tot bij de regularisatie.

Onder bepaalde voorwaarden kan een vermindering of vrijstelling van de kwartaalbijdragen bekomen worden. Deze regeling geldt naast zelfstandigen in bijberoep ook voor helpers, gehuwde personen die via de beroepsactiviteit van hun partner volwaardig beschermd zijn in de sociale zekerheid en studenten jonger dan 25 jaar.

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling doen van één of meerdere kwartalen.

 

 

Top van de pagina

 

6. Je dient je aan te sluiten bij een ziekenfonds

Op het ogenblik dat u zich als zelfstandige of als helper aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dient u zich ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (http://www.caami-hziv.fgov.be/).

Vanaf de aansluiting zijn u en uw gezin verzekerd voor kleine (raadplegingen huisarts, aankoop geneesmiddelen, …) en grote risico’s (bepaalde ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen, …).

 

 

Top van de pagina

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Vlaams Agentschap voor Ondernemen www.vlao.be.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook