Nadat je bent gestart

 

 

 

1. Afsluiten van de nodige verzekeringen

Verschillende verzekeringen moeten afgesloten worden. Voorbeelden zijn: een brandverzekering, verzekering voor bedrijfsvoertuigen, verzekering tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.

Opgelet: De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet helemaal gelijk aan die van een werknemer.
Om van dezelfde rechten te kunnen genieten als een werknemer, is het mogelijk om je aanvullend te verzekeren (als aanvulling op de rechten die je hebt als zelfstandige).
Zo bestaat er een bijkomende verzekering gewaarborgd inkomen waarmee je je op het vlak van ziekteverzekering extra kunt veiligstellen. Wat het pensioen betreft, kan je een verzekering ‘vrij aanvullend pensioen’ afsluiten.

Meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar of bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

 

Top van de pagina

 

2. Houd je boekhouding bij!

Een goede boekhouding is onontbeerlijk. De boekhouding is immers het perfecte middel om een reëel zicht te krijgen op de financiële situatie van je bedrijf. Enkel met een goede boekhouding kan je je bedrijf op een gezonde manier leiden. Dit kan samen met een externe boekhouder gebeuren.

Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting, die verschillend is naargelang de omvang en de aard van het bedrijf.

We onderscheiden:

Vereenvoudigde boekhouding:

Een vereenvoudigde boekhouding mag door kleine ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief BTW, kleiner dan 500.000 euro) worden gevoerd.
Het mag weliswaar niet in enkele sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van:
• een financieel dagboek dat je kan splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening
• een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van je leveranciers
• een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan je klanten
• een inventarisboek die een beschrijving en waardering van de voorraad omvat.

 

Volledige of dubbele boekhouding:

Een dubbele boekhouding heeft een wezenlijk voordeel: door het gedetailleerde beeld dat op die manier wordt verkregen, kan je ze als een echt beleidsinstrument gebruiken.
De ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn verplicht tot het voeren van een dubbele boekhouding.
Dit systeem omvat volgende verplichtingen:

• een aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan) volgen
• een model hiervan steeds op de zetel van de onderneming bewaren
• een aankoop-, verkoop- en financieel (bank- en kas-) dagboek en een voldoende gedetailleerde inventaris bijhouden
• het opstellen van een jaarrekening, de jaarrekening omvat: 
         - de balans waarin alle bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming zijn opgenomen
         - de resultatenrekening waarin de kosten en opbrengsten van het boekjaar zijn verwerkt
         - de toelichting waarin alle rechten en plichten, bijkomende inlichtingen en gehanteerde waarderingsregels opgenomen zijn
         - de sociale balans waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal tewerkgestelde personen, van de personeelsbewegingen, 
           van de maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en van de initiatieven om medewerkers op te leiden
• de jaarrekening van de vennootschap neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Middelgrote bedrijven hebben de mogelijkheid tot het opstellen van een jaarrekening volgens een verkort schema.
Grote bedrijven dienen te werken volgens het volledig schema.
Tevens moeten deze ondernemingen een jaarverslag opstellen waarin de bestuurders rekenschap geven van hun beleid.

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die gemiddeld op jaarbasis méér dan 100 werknemers tewerkstellen of méér dan één van de volgende criteria overschrijden:

• jaargemiddelde van 50 werknemers
• jaaromzet excl. BTW van 7.300.000 euro
• balanstotaal van 3.650.000 euro.

 

 

Top van de pagina

 

3. Belastingen

 

Jaarlijks moet u een belasting op uw belastbaar inkomen betalen. Naargelang de aard van uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast.

Als startende zelfstandige moet u voor uw eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

 

Voorafbetalingen:

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.
Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat u de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe.
Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

 

Aanvullende belastingen:

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, ...) betalen.

 

Voor meer informatie omtrent belastingen verwijzen wij u door naar de Dienst Belastingen, Stadhuis, T 050 42 99 42, E gembel@blankenberge.be.

 

 

Top van de pagina

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Vlaams Agentschap voor Ondernemen, www.vlao.be.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook