Voor je start

Voordat je start!

 

 

 

 

1. Wie kan een onderneming starten?

Meerderjarig
Wie een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen of een onderneming wil opstarten moet meerderjarig zijn (minstens 18 jaar oud).

Burgerrechten
De starter moet zijn burgerrechten genieten.

Bekwaam tot handelen
De starter moet handelingsbekwaam zijn. Wettelijk of gerechtelijk onbekwaamverklaarden of personen onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst, kunnen geen onderneming opstarten.

Nationaliteit - Beroepskaart
Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen vrij een onderneming oprichten. Wie hier niet toe behoort en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet een verblijfsvergunning bezitten en houder zijn van een beroepskaart.
De beroepskaart is vereist bij:
- het oprichten van een onderneming in eigen naam
- zaakvoerders
- werkende vennoten
- het uitoefenen van een onbezoldigd mandaat.
De kaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en is maximaal 5 jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing.
Voor sommige categorieën uit diverse landen geldt een vrijstelling. Als je in België woont, vraag je je beroepskaart aan bij het gemeentebestuur (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, T 050 42 99 42).
Als je niet in België woont, wend je je tot de bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiger van het land waar je verblijft.
De toegekende beroepskaart moet worden afgehaald bij het ondernemingsloket.
Een beroepskaart kost 125 euro bij de aanvraag en 90 euro per toegekend jaar.

 

 

Top van de pagina

 

 

2. Welke ondernemingsvorm moet je kiezen?

Vooraleer de administratieve formaliteiten te doorlopen, moet je eerst een beslissing nemen over de ondernemingsvorm. 
Ga je voor een eenmanszaak of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm?
Het is van groot belang dit vooraf af te wegen.
Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule.

Eénmanszaak of vennootschap?

Voordelen van een eenmanszaak:
• geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan en geen oprichtingsakte vereist
• beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon
• minder boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een vennootschap en dus lagere beheerskosten.

Nadelen van een eenmanszaak:
• grote financiële risico’s: geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen, dus onbeperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder; door een verklaring af te leggen bij de notaris kan de zelfstandige evenwel zijn privé-woning niet vatbaar voor beslag laten verklaren
• de ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld, ...) om zijn investeringen te financieren
• beperkte bestaansduur: problemen op het vlak van opvolging van de eigenaar in geval van ziekte en/of overlijden
• de personenbelasting kent doorgaans hogere tarieven dan de vennootschapsbelasting.

Voordelen van een vennootschap:
• beperkte financiële risico’s: er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid (in principe ten belope van de eigen kapitaalsinbreng)
• de financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen
• manier om samenwerking met partners te regelen
• onbeperkte bestaansduur: het is niet omdat een bestuurder of vennoot wegvalt, dat de vennootschap ophoudt te bestaan
• de vennootschapbelasting kent doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting.

Nadelen van een vennootschap:
• afhankelijk van de vennootschapsvorm is een minimumkapitaal en een financieel plan vereist
• beslissingsmacht, werking en winst moeten over meerdere personen worden verdeeld
• meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een eenmanszaak en dus ook meer kosten (vennootschapsbijdrage, publicatiekost, notariskost, …)
• oprichtersaansprakelijkheid: onbeperkte aansprakelijkheid bij een faillissement in de eerste drie jaar na de oprichting. Deze oprichtersaansprakelijkheid kan ingeroepen worden wanneer er fraude werd gepleegd of indien er wordt bewezen dat het beginkapitaal ontoereikend was voor de levensvatbaarheid van de onderneming.

 

 

Top van de pagina

 

 

3. Beschik je over de vereiste kennis?

De basiskennis van het bedrijfsbeheer en de beroepskennis moet je bewijzen met welbepaalde diploma’s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor de centrale examencommissie. Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op een derde persoon om uw ondernemersvaardigheden te bewijzen.

Voor opleidingen verwijzen wij u verder naar www.syntravlaanderen.be - www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp

 

 

Top van de pagina

 

 

4. Heb je de nodige vergunningen?

 Je wenst te verkopen buiten de onderneming?

Het kan gebeuren dat je je producten wil verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die je aan de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt gemeld. In dat geval moet je over een leurkaart bezitten.
Ambulante handel kan gebeuren op openbare markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. 
Je dient de leurkaart aan te vragen bij het ondernemingsloket.

 

Voedselveiligheid

Ondernemingen die voedingsmiddelen fabriceren, invoeren of in de handel brengen, moeten afhankelijk van de aard van de activiteit, een erkenning, registratie of toelating hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Het gaat bijvoorbeeld om winkels die eetwaren verkopen (eventueel ook krantenwinkels, tankstations, apotheken, sportinfrastructuren), horecazaken, keukens van scholen, bedrijven, overheidsinstellingen, ...
Deze erkenning, registratie of toelating kan worden verkregen als blijkt dat de onderneming voldoet aan de reglementaire hygiënebepalingen.
Meer info via www.health.fgov.be.

 

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge).

Ze is onder meer vereist voor:
• het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
• het aanbrengen van verhardingen
• het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc
• het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
• het wijzigen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld voor het inrichten van kantoren in een woning.

De stedenbouwkundige vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning niet mag worden benut zolang de milieuvergunning niet is toegekend en omgekeerd.

Meer informatie via de Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - stadhuis - T 050 43 57 20 & 050 43 57 21 -
E stedenbouw@blankenberge.be

 

Milieuvergunning

Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven.
Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen. Hiervoor is geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld.

De bedrijven uit klasse 1 en 2 moeten over een milieuvergunning beschikken.

Meer informatie via de Dienst Milieu - stadhuis - T 050 43 57 19 -
E milieu@blankenberge.be

 

Handelsvestigingen met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m²

De handelsvestigingen van meer dan 400 m² netto-handelsoppervlakte zijn onderworpen aan een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De netto-handelsoppervlakte (inclusief de niet-overdekte oppervlakten) bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor een vergunning.

Meer informatie via de Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - stadhuis - T 050 43 57 20 & 050 43 57 21 -
E stedenbouw@blankenberge.be

 

Specifieke vergunningen

Dienst vergunningen - Kermissen - Marktwezen
Stadhuis - gelijkvloers, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
T 050 43 57 29
F 050 42 90 29
E marktwezen@blankenberge.be

Bij de dienst vergunningen kunt u terecht voor alle informatie over concessies, huren en overige vergunningen.

U kunt er eveneens terecht met vragen over openbare kermissen en markten.

De Stad richt op het openbaar domein openbare markten in:
• een wekelijkse gemengde markt op de Grote Markt, elke vrijdagvoormiddag en van 15 mei tot eind september ook elke maandagvoormiddag van 07.30 uur tot 13.00 uur, met alle soorten waren en goederen.
• een wekelijkse bloemenmarkt in de Haelenstraat, elke vrijdagvoormiddag en van 15 mei tot eind september ook elke maandagvoormiddag van 07.30 uur tot 13.00 uur.
• op Paaszondag, op 1 mei, op Moedertjesdag en op 15 augustus (Leve Maria) van 08.00 uur tot 13.00 uur een bloemenmarkt op de parkeerstrook ter hoogte van de Generaal Lemanstraat en L. Notebaertstraat.
• in de periode van de maandag vallende vóór 1 november tot en met 2 november van 08.00 uur tot 18.00 uur een bloemenmarkt in de Scharebrugstraat aan de ingang van de begraafplaats.

Wie mag er op de markt staan?
Iedereen die een machtiging in zijn bezit heeft en die voldoet aan de bepalingen van het marktreglement.
Sinds 29 september 2006 is de nieuwe wet op de ambulante handel van toepassing. De vroegere leurkaarten worden vervangen door machtigingen. Deze machtigingen kunnen aangevraagd worden in een ondernemersloket.

Machtiging als werkgever
Vereist voorde persoon die de ambulante handel als zelfstandige voor eigen rekening uitoefent.

Machtiging als aangestelde
Vereist voor iedereen die een ambulante handelsactiviteit uitoefent voor rekening of in dienst van een andere persoon die een machtiging als werkgever bezit.

 

Top van de pagina

 

5. Als hoofdberoep of in bijberoep?

Starten in hoofdberoep impliceert dat uw activiteit als zelfstandige uw enige of voornaamste bezigheid is.

Als u wenst te starten in bijberoep dient u tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit te oefenen voor een werkgever:

• als loontrekkende: uw hoofdactiviteit moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of in de sector

• in het onderwijs: deze betrekking moet minstens 6/10 van een volledig uurrooster bedragen

• als ambtenaar: deze activiteit moet ten minste over 8 maanden of 200 dagen per jaar lopen.

  

 

Top van de pagina

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het Vlaams Agentschap voor Ondernemen www.vlao.be.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook