Milieuvergunning / melding

Het Decreet dd. 28/5/1985 betreffende de milieuvergunning, met de uitvoeringsbesluiten Vlarem I en het Vlarem II, bevatten de wettelijke bepalingen die gelden voor inrichtingen die in mindere of meerdere mate belastend zijn voor het leefmilieu.

Afhankelijk van de mogelijke hinder dient een milieuvergunning te worden aangevraagd of een melding te gebeuren.

Het Vlarem I beschrijft de regels die van toepassing zijn wanneer een melding gebeurt of een vergunning wordt aangevraagd, met het openbaar onderzoek, de bekendmaking van de beslissing, beroep tegen een beslissing, het toezicht, enz...

Het Vlarem II bevat de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.


De melding:

De melding is de eenvoudigste procedure en is dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen.

Dit gaat bijvoorbeeld over het lozen van afvalwater , opslag van mazout tot en met 20.000 liter enz…...

Toelichtingsbijlage

Aanvraagformulier

 

Milieuvergunning klasse 1 en klasse 2:

Wat betreft de milieuvergunningen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de milieuvergunning klasse 1 waarvoor de Bestendige Deputatie bevoegd is, en een milieuvergunning klasse 2, die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend. De klasse wordt bepaald door het soort activiteit

Toelichtingsbijlage

Aanvraagformulier nieuwe vergunning

Aanvraagformulier melden kleine verandering

 

Waar moet ik mijn vergunning indienen?

De vergunning klasse 1 dient u in 10 exemplaren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs in bij :

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan, 41
8200 Brugge
T 050 40 31 11

De vergunning klasse 2 dient u in 7 exemplaren in:

Via aangetekende zending
College van Burgemeester en Schepenen
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge

Tegen ontvangstbewijs
Milieudienst
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
Tel: 050/43.57.19

Meldingen dient u in 1 exemplaar over te maken aan

Milieudienst
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
Tel:050/43.57.19


Meer info?

Voor het milieuvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten kunt u terecht op de site van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook