Dienst Belastingen - Algemeen

Stadhuis- gelijkvloers
J.F. Kennedyplein 1 8370 Blankenberge
T 050 636 523
Fax  050 636 404
E gembel@blankenberge.be


Wat zijn belastingen en retributies?

Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen belastingen en retributies.

Wat is een retributie?
Een retributie is een som die de gemeente vraagt als vergoeding voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag van de retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. In de meeste gevallen kan deze dienstverstrekking ook in de privé-sectorgevonden worden.
Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

Wat is een belasting?
Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.


Bezwaarprocedure:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan schriftelijk bezwaar indienen tegen de gevestigde belasting.

Het bezwaarschrift moet binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, JF Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge. Het kan per post worden gestuurd of bij de belastingdienst worden afgegeven.

Het bezwaarschrift moet de identiteit van de belastingplichtige en de redenen van het bezwaar vermelden.

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden om zijn bezwaar verder mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting dient de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dit uitdrukkelijk te vragen in zijn bezwaarschrift.  Datum en uur  van de hoorzitting wordt nadien schriftelijk meegedeeld aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger.

De beslissing van het college wordt aangetekend aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger toegezonden. Tegen deze administratieve beslissing kan beroep worden ingediend binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, Kazernevest 3 te 8000 Brugge. Een eventueel hoger beroep is mogelijk bij het Hof van Beroep.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Belastingen of telefonisch via T 050 636 523 of via E gembel@blankenberge.be.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook

Openingsuren:

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 u.
Woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.15 u.
Donderdagavond van 16 tot 19.30 u.