Bestemmingen en voorschriften / ruimtelijke planning

Gewestplan

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die op het einde van de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied zijn gemaakt (48 in totaal). Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,...

De Stad Blankenberge valt binnen het gewestplan ‘Brugge Oostkust’.en werd goedgekeurd bij K.B. op 7/04/1977.  In 1996 werd het gewestplan gedeeltelijk gewijzigd.

 

Welke voorschriften zijn van toepassing voor uw perceel ?

 

De stedenbouwkundige voorschriften, zowel voor de professional als voor de leek. Het geoloket bouwvoorschriften verschaft u, voor elk perceel in Blankenberge, de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Een adres ingeven en het betreffende perceel aanklikken op de kaart volstaat om te grasduinen door de voorschriften die specifiek op dit perceel van toepassing zijn. Bovendien krijgt u (waar een BPA van toepassing is) een samenvatting van de belangrijkste informatie die u nodig heeft voor bv. uw aankoop van een onroerend goed (aantal bouwlagen, daktype…).

Surf naar het Geoloket.

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen en BPA’s

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen (gewestelijk bestuursniveau).

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's maken.
De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

U kunt de goedgekeurde BPA's en RUP's op het grondgebied van de stad Blankenberge online bekijken op het geoloket bouwvoorschriften.
Surf naar het Geoloket.

 

U kunt de gemeentelijke plannen tevens inkijken op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu..

 

Ruimtelijke Planning

 

Diversen

 

Verkavelingen

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook