Vergunningsprocedures

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Naar gelang de aard en de omvang van de werken of handelingen zijn er 4 verschillende dossiersamenstellingen waaruit u moet kiezen:

Voor meer info welk type van aanvraag vereist wordt kunt u zich wenden op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu of via www.ruimtelijkeordening.be.

Aanvraag verkavelingsvergunning

  • Wanneer u een terrein in twee of meer kavels wil verdelen om deze te koop aan te bieden als bouwgrond, moet u een verkavelingsvergunning aanvragen - aanvraagformulier
  • Als u één of meer kavels bezit in een bestaande verkaveling, waarvan u de bouwvoorschriften wil gewijzigd zien, moet u een verkavelingswijziging aanvragen - aanvraagformulier

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Voor de samenstelling van een volledig dossier raadpleegt u het besluit daarover van de Vlaamse regering (van kracht vanaf 1 september 2009).
De tekst kunt u downloaden op www.ruimtelijkeordening.be.

 

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per kadastraal perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu en dient schriftelijk te gebeuren. Er moet een retributie betaald worden van € 28 bij de aflevering van deze informatie.

 

Aanvraag planologisch attest

 

Melding

Naar gelang de aard van de handelingen zijn er verschillende dossiersamenstellingen waaruit u moet kiezen:

  • Melding voor het inrichten van een zorgwoning - aanvraagformulier
  • Melding voor het uitbreiden van een woning

Via de website www.ruimtelijkeordening.be kan u de benodigde documenten downloaden en ook nakijken of de werken en handelingen vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook