Aanvraag, melding, vrijstelling of toelating?

Vergunningsplicht

Voor het bouwen of verbouwen hebt u in principe altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen zoals het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,... Naar gelang van de aard en omvang van de werken zijn er 4 verschillende dossiersamenstellingen waaruit u moet kiezen :

Voor meer info welk type van aanvraag vereist wordt kunt u zich wenden op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu of via www.ruimtelijkeordening.be.

Digitale bouwaanvragen

De stad Blankenberge bereidt zich voor op de digitale bouwaanvraag. Hiervoor werd contact opgenomen met de diverse instanties die advies dienen te geven op aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen waarbij de vraag werd gesteld of naar de toekomst toe het advies digitaal mag worden aangevraagd in plaats van analoog. De meeste overheden staan positief tegenover dit standpunt wat een merkelijke besparing in analoge plannen zal opleveren voor de bouwheer/architect. Vanaf 1/01/2015 moet iedere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, die opgesteld wordt met de medewerking van een architect of deskundige, voorzien worden van een digitale versie van het gehele aanvraagdossier.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu via T 050 636 445.

Vrijstellingen en/of meldingen

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering de vergunningsplicht echter omgezet in een meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn zelfs volledig vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning.

Een overzicht van de vrijgestelde werken vindt u via http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14458.

Een overzicht van de meldingsplichtige werken vindt u via  http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14452.  

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen echter alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften.
Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling).

Vraag daarom eerst na in op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.

Plaatsen zonnestoors

Voor het plaatsen van een zonnestoor, welke los hangt aan de gevel boven het openbaar domein, is enkel een toelating van het stadsbestuur vereist.
Dit kunt u aanvragen op een daartoe voorzien formulier, te bekomen op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook