[2019.06.26] Duindistellaan: infovergadering ontwerp en planning werken

Om het voorlopig resultaat van de uitgevoerde studie en het opgemaakt ontwerp toe te lichten en af te toetsen met de aangelanden, werd op 19 juni 2019 een infovergadering georganiseerd.

Ontwerp

Van meet af aan was duidelijk dat de riolering integraal vernieuwd moest worden, waarbij geopteerd wordt voor een centraal in de rijweg te plaatsen gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat er afzonderlijke rioleringsbuizen worden aangelegd voor het (proper) hemelwater (ook wel RWA genoemd) en het vuil huishoudelijk water, gekend als ‘droogweerafvoer’ (DWA).

Het scheiden van beide stromen zorgt niet enkel dat er minder water dient verpompt te worden naar de zuiveringsinstallatie in Brugge en oppervlaktewater niet vervuild wordt bij overstorten bij piekbelastingen, maar leidt tevens tot een efficiëntere zuivering van het vervuild water, een beperking van de wateroverlast en betere aanvulling van de natuurlijke grondwaterreserves met het proper water.
Uiteraard werkt dit enkel indien de scheiding van vuil en proper water gebeurt aan de bron, zijnde van op de private percelen.

Bij het ontwerpen van een riolering wordt echter niet enkel rekening gehouden met het (afval)water van de straat zelf, maar met de ruimere afwateringszone.
Zo is het de bedoeling om het RWA van een ganse zone in Uitkerke via de Duindistellaan naar het pompstation in de Makreelstraat te laten vloeien om vervolgens via de aanwezige vijzels dit proper water in het Bommelzwin te lozen.

Rekening houdend met de omvang van de zone en dat hemelwater in pieken naar beneden komt, dient in de Duindistellaan een RWA-rioolstreng met een diameter van 1600 mm (=1m60) te worden aangelegd.

Voor de aanleg van de riolering werd bovendien door de Vlaamse Milieumaatschappij een subsidie van 1.045.000 EUR toegekend.

Bij het vernieuwen van de bovenbouw, de ‘straat’, wordt gestreefd om het comfort voor de gebruikers te verbeteren.

Hiertoe wordt de breedte van de rijweg (ca. 6m) behouden en worden de voetpaden verruimd zodat overal minstens 1,50m vrije doorgang wordt gegarandeerd. Dit is mogelijk door de smalle groenstrook te supprimeren. Op de hoeken en ter hoogte van in- en uitritten worden de boordstenen verlaagd aangelegd.

Het laaneffect wordt opnieuw versterkt door aan beide zijden van de rijweg om de 20 à 25m een boom aan te planten, waarbij geopteerd wordt voor een Amberboom (Liquidambar styraciflua), die deels in de voetpadzone, deels in de rijweg wordt geplaatst. Deze streekeigen boom werd enkele jaren terug ook reeds in de Alkenlaan in Blankenberge aangeplant.
Het is algemeen gekend dat laanbomen (onbewust) bijdragen tot lagere rijsnelheden, zorgen voor schaduwvorming in de zomer en zuurstof brengen in de woongebieden.

Qua materialisatie wordt in de voetpaden verder gewerkt met het type betonstraatstenen die zijn voorgeschreven aan de bouwheren in de zijstraten, waarbij de voegen worden volgeschuurd om onkruidgroei te beperken.

De rijbaan in de zijstraten wordt aangelegd in beton (zoals de pijpekoppen), in de Duindistellaan is gekozen voor asfalt.

Fasering

Voordat de eigenlijke riolerings- en bestratingswerken van start kunnen gaan, voeren de nutsmaatschappijen noodzakelijke aanpassingen en vernieuwingen uit aan hun installaties en leidingen (water, elektriciteit, aardgas, communicatielijnen, openbare verlichting) zodat vermeden wordt dat in de komende jaren de nieuwe bestrating opgebroken moet worden.

Indien je als eigenaar/bewoner aanpassingen wenst van jouw voorzieningen (verzwaring aansluiting, nieuwe aansluiting,…) is het dan ook van belang dat je deze nu aanvraagt bij de respectievelijke nutsbedrijven. Een aantal maatschappijen rekenen bovendien een voordeeltarief aan indien dit kan gebeuren in het kader van wegeniswerken.

Bij het vernieuwen/aanpassen van nutsvoorzieningen worden eerst de hoofdleidingen in de straat vernieuwd. Hiervoor wordt een sleuf gemaakt in de voetpadzone waarin de verschillende leidingen samen worden gebracht.

Deze werken starten ter hoogte van de Dahliastraat via de even huisnummers in de Duindistellaan richting Blankenbergse Dijk, waarbij de noodzakelijke aanpassingen in de zijstraten meteen worden meegenomen.

Vanaf de Blankenbergse Dijk wordt vervolgens via de oneven nummers teruggekeerd richting Makreelstraat.

Van zodra de werken aan de hoofdleidingen voldoende gevorderd zijn, wordt gestart met de overkoppeling van de huisaansluitingen. Hiertoe word je gecontacteerd door Fluvius om een tijdstip te bepalen waarop dit kan worden uitgevoerd.

Na deze werken wordt gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. Dit gebeurt steeds vanaf het diepste punt van de riolering, welke zich ter hoogte van het pompstation in de Makreelstraat bevindt. Bij het kruisen worden de afvoerstrengen in de zijstraten meteen ook vernieuwd (in het ‘oude’ weggedeelte).

Toegankelijkheid/hinder

Tijdens de voorbereidende werken wordt slechts aan één zijde van de straat gewerkt om de bereikbaarheid van de woningen met voertuigen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hierdoor moet wel een parkeerverbod in de straat worden ingevoerd.

Bij het uitvoeren van de rioleringswerken is dit gezien de diameter van de strengen – respectievelijk 160cm (RWA) en 40cm (DWA) – niet mogelijk, met andere woorden zal er tijdelijk geen toegang mogelijk zijn met voertuigen tot garages die in de werfzone liggen.

Het is wel van belang om de werfzone/bouwput op elk ogenblik beheersbaar te houden en onnodig (lange) hinder te vermijden. Daartoe wordt gewerkt met maximale sleuflengtes van ca. 50m, die van zodra mogelijk terug worden aangevuld.

Wanneer welke zone gehinderd wordt, kan op heden nog niet worden meegedeeld. Dit wordt gecommuniceerd van zodra dit gekend is.
In elk geval volgt een nieuwe infovergadering als de aannemer gekend is die de werken zal uitvoeren.

Op elk ogenblik dient de aannemer wel de toegang tot de woningen te garanderen. Op deze wijze wordt ook de postbedeling gegarandeerd.

Gezien de nabijheid van een school in de Blankenbergse Dijk, zullen in het lastenboek ook beperkende maatregelen worden opgenomen inzake transport.

Timing

Op heden (19 juni 2019) is het ontwerpdossier opgemaakt dat nog kan worden aangepast indien er door de bewoners belangrijke bemerkingen worden geformuleerd. Ook is het subsidiedossier voor de aanleg van de riolering goedgekeurd door het Vlaams Gewest.

Bedoeling is om voor eind juni 2019 de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen en de aanbestedingsprocedure, na goedkeuring door de Vlaamse Milieumaatschappij, op te starten.

Tijdens deze lopende procedures wordt op maandag 26 augustus 2019 gestart met de werken aan de nutsleidingen, waarbij Fluvius optreedt als piloot voor de verschillende maatschappijen.
Dit betekent dat tijdens de zomermaanden de bomen in de straat worden gerooid.

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden wordt verwacht dat de nutsbedrijven hun werkzaamheden afronden in januari 2020 zodat vervolgens de riolerings- en wegenwerken kunnen starten.

De uitvoeringstermijn voor deze werken bedraagt 130 werkdagen, wat in de praktijk overeenstemt met een uitvoeringsperiode van 1 jaar (rekening houdend met verloven, weerverlet,…).

Afkoppelingswerken

Onderaan dit artikel is het informatiefilmpje met betrekking tot afkoppelingswerken terug te vinden, alsook een informatiebrochure.

Belangrijk op te merken is dat de scheiding van RWA en DWA op perceelsniveau een wettelijke verplichting is, ook op private percelen. Hierbij wordt gekozen voor een ‘optimale afkoppeling', wat inhoudt dat er geen inpandige werken (=binnenin de woning) uitgevoerd moeten worden. Bij rijwoningen resulteert dit in de afkoppeling van de dakhelft aan straatzijde.

Algemeen geldt volgende prioriteitsregel voor hemelwater:

 Hergebruik > infiltratie > buffering met vertraagde lozing > gracht > RWA-riolering

Voor de afkoppeling op perceelsniveau werd door TMVW|Farys een afkoppelingsdeskundige aangesteld die na opmaak van een inventarisatie van de bestaande toestand (kostenloos) de gewenste toestand met kostenraming bepaalt.
Hiertoe maakt de afkoppelingsdeskundige met de individuele bewoners/eigenaars een afspraak om een plaatsbezoek uit te voeren.

Om de werken op perceelsniveau te realiseren wordt een overeenkomst opgesteld, waarin de bewoners/eigenaars kunnen opteren om ofwel:

  • de werken zelf uit te voeren (ten laatste voor het einde van de heraanleg van de riolering in straat)
  • de noodzakelijke werken te laten uitvoeren door een aannemer die door TMVW|Farys wordt aangesteld, een zogenaamde ‘collectieve aannemer’ die de nodige werken uitvoert tijdens de heraanleg van de riolering in de straat. Hierbij is het ramingsbedrag dat wordt opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige de gegarandeerde maximale kost

Na uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient de riolering op perceelsniveau te worden gekeurd door TMVW|Farys, waarvoor een afspraak kan worden gemaakt op het nummer 078 35 35 99. Indien na keuring blijkt dat de aanpassingswerken niet voldoen dienen bijkomende maatregelen te worden uitgevoerd om alsnog een gunstig keuringsattest te bekomen.

Om de aangelanden te ondersteunen bij deze afkoppelingswerken voorziet het lokaal bestuur een subsidie van 50% van de kosten, met een maximum van 1.000 EUR per perceel. Indien geopteerd wordt om de werken zelf of in eigen opdracht uit te voeren, dienen deze kosten bewezen te worden aan de hand van aankoopbewijzen of facturen.
In elk geval wordt de subsidie slechts uitgekeerd bij voorleggen van een keuringsattest waaruit volgt dat de installatie conform de vereisten is aangepast.

Bij de afkoppelingswerken wordt de aandacht gevestigd op de nodige helling van de afvoerbuizen (1%). Bovendien moet vermeden worden dat vervuiling in de RWA terechtkomt door producten zoals oliën, verven, poetsmiddelen,… in straatkolken te gieten.

Financieel

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1.920.000 EUR excl. BTW, waarvan 1.045.000 EUR wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest.

Daarnaast komt nog de investering in een nieuwe openbare verlichting.

Partijen (wie-is-wie)

  • Lokaal bestuur Blankenberge (initiator en wegbeheerder)
  • TMVW|Farys (riolering, drinkwater en opdrachtgevend bestuur)
  • Fluvius (distributienetbeheerder elektriciteit, aardgas en openbare verlichting)
  • Aquafin (pompstation Makreelstraat)
  • Plantec (studiebureau en veiligheidscoördinator)
  • Buro De Loof (afkoppelingsdeskundige)
  • De aannemer is momenteel nog niet gekend (verwacht eind 2019)

Vragen aanwezigen

Er zijn een aantal personen met een zelfstandig beroep in de wijk (kinderopvang, kinesist,…). Kan er bijkomende info worden bekomen met betrekking tot toegankelijkheid in functie van vordering van de werken?

In dit stadium (nog geen aannemer aangeduid) is dit nog niet mogelijk. Er wordt wel voorzien in een uitvoerige communicatie voor en tijdens de uitvoering van de werken, zowel via de website van de stad als per e-mail (indien e-mailadres wordt bezorgd, wordt een notificatie gegeven indien een nieuw bericht op de website wordt geplaatst).

Daarnaast is er ook telefonisch contact mogelijk met zowel de stedelijke dienst Beheer Openbaar Domein (BOD) als TMVW|Farys.

Wat is de duur van de hinder?

Verwacht wordt dat bewoners in de zijstraten langer hinder zullen ondervinden dan bewoners van de Duindistellaan. Dit gezien de aanleg van de zijstraten in beton een langere uithardingsperiode vergt. Hierdoor zullen de garages van de woningen in de zijstraten gedurende enkele weken niet toegankelijk zijn voor wagens. De juiste periodes worden gecommuniceerd van zodra deze gekend zijn.

Kan in het lastenboek niet worden opgenomen dat de woningen steeds bereikbaar moeten zijn met voertuigen?

Om technische redenen (onder andere aanleg riolering met diameter van 1m60) is dit niet mogelijk. Wel dient de aannemer de toegang tot de woning te garanderen voor voetgangers. Door het beperken van de sleuflengte blijft de bereikbaarheid gegarandeerd voor hulpdiensten.

Er zijn een aantal betonplaten in de pijpekoppen beschadigd. Worden deze ook hersteld?

In het lastenboek zijn een aantal posten voorzien om bijkomende herstellingswerken uit te voeren.

Worden beschadigde voetpaden die niet worden opgebroken ook hersteld?

Net als voor de blijvende betonwegen zijn er ook een aantal posten in het lastenboek voorzien voor kleine herstellingswerken aan de resterende voetpaden.

Waarom okerkleurige betonstraatstenen en niet dezelfde stenen die er reeds liggen?

Okerkleur is een subjectieve benaming die afhankelijk van de fabrikant varieert van rood-bruin tot gele tinten. De aannemer dient evenwel stalen voor te leggen. Op basis van deze stalen wordt dezelfde kleur gekozen als de reeds aanwezige en blijvende voetpaden.

Er worden Amberbomen voorzien, waarom geen Steeneiken zoals langs de Vredelaan-Zuidlaan? Amberbomen worden immers veel groter.

De groei (en hoogte) van een boom wordt mee bepaald door het wortelvolume van de boom. Steeneiken (Quercus ilex) worden in vrije natuur ook 20 à 25m hoog, echter door beperkt wortelvolume en snoei blijft de hoogte beperkt.

Kan de geluidshinder ten gevolge van de werken vermeden worden over de middag (slapende kinderen)?

De aannemer dient met geluidsarm materiaal te werken (elektrogroepen, pompen). Evenwel is geluidshinder helaas niet te vermijden.

De Duindistellaan wordt aangelegd in asfalt, waarom niet in beton?

Door de langere uithardingstijd van beton zou dit de duur van de werken en de hinder voor de aangelanden substantieel doen toenemen. Bovendien heeft asfalt een betere geluidsdempende werking dan beton.

Worden alle huisaansluitingen samen overgekoppeld?

Dit is een betrachting die wordt nagestreefd door het lokaal bestuur bij de nutsmaatschappijen. Eerder werd dit succesvol uitgevoerd in de IJzerstraat.

Worden de overige bomen in de pijpekoppen ook vernieuwd (en verplaatst naar rand voetpad/rijweg)?

Dit wordt nog in overweging genomen.

Wordt er bijkomende parking voor de bewoners voorzien op bijvoorbeeld de parking van de Colruyt?

Dit wordt nagevraagd.

Is er een meer gedetailleerde timing voorhanden?

Hiervoor is het wachten op de aanstelling van een aannemer.

Voor de werken van de nutsmaatschappijen, die starten op 26 augustus 2019, volgt nog verdere info via Fluvius.

Ik heb nu een aansluiting elektriciteit van 3x220V. Blijft dit of wat dient er te gebeuren indien dit wordt aangepast?

Indien de voeding naar de woning wordt aangepast, is er een regeling via Fluvius, de distributienetbeheerder elektriciteit.