[2020.10.08] Duindistellaan: heraanleg straten

In de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de verbinding tussen de nieuw aangelegde riolering en het pompstation in de Dahliastraat.
Hiertoe worden de geprefabriceerde panelen van de rioolput op het kruispunt van de Makreelstraat en de Dahliastraat begin volgende week (week van 12 oktober 2020) op de werf geleverd en start de montage meteen. Rekening houdend met de verdere opbouw en afwerking zal dit kruispunt terug toegankelijk zijn tegen de herfstvakantie.

In de Duindistellaan vordert de plaatsing van de boordstenen en het aanbrengen van de fundering van het voetpad vlot. 
Na de Duindistellaan volgen de Tulpenstraat, Irisstraat en Rozenstraat.

In de rijweg dienen nog enkele rioolkolken op de rioolstreng te worden aangesloten, waarna gestart kan worden met de fundering van de rijweg.

Het regenweer van de voorbije weken heeft de doorgang in de wijk en de werken bemoeilijkt. Echter zal, van zodra de toestand het mogelijk maakt (droger weer), de aannemer de putten dempen en de rijweg nivelleren.

Om het hemelwater vlotter te laten wegsimperen en plasvorming op de rijweg te vermijden wordt de fundering naast de nieuwe greppels voorlopig nog niet volledig aangevuld. Ter hoogte van de zijstraten wordt wel steenslag aangebracht om de toegankelijkheid te verzekeren.

Vorige week werd vastgesteld dat de openbare verlichting in de Duindistellaan 's nachts volledig gedoofd blijft. Fluvius werd, als beheerder van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet, meteen gevraagd het defect op te sporen en te zorgen voor een (tijdelijk) herstel. Na onderzoek van de oorzaak liet Fluvius weten dat het euvel in de (oude) voedingskabels niet hersteld kan worden. Gezien de levering van de nieuwe openbare verlichtingsinfrastructuur nog enkele weken zal duren, wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing met bovengrondse voedingskabels. Het kan evenwel nog tot volgende week (week van 12 oktober 2020) duren voordat dit is gerealiseerd.
Hierbij verzoeken we iedereen om de nodige voorzorgen aan de dag te leggen, aan de aannemers werd gevraagd de werfzone zoveel mogelijk op te ruimen, alle loopbruggen ten gronde na te zien en eventuele obstakels voor de weggebruikers duidelijk te signaleren.

Graag vragen we jouw verdere medewerking voor een vlot verloop van de huishoudelijke afvalinzameling: gezien de wagens van de afvalinzameling de werfzone niet kunnen inrijden, werden inzamelpunten voor huishoudelijk afval ingericht, respectievelijk in de Makreelstraat (ter hoogte van het doorgangspad) en in de Duindistellaan (nabij de hoek van de Blankenbergse Dijk). We vragen de bewoners om hun huishoudelijk afval op deze locaties aan te bieden op de tijdstippen die terug te vinden zijn op de afvalkalender. Hierdoor vermijden we dat het afval zich verspreidt en de ruimere woonwijk vervuilt.

Tot slot werd begin deze week (week van 5 oktober 2020) gestart met de afwerking van de voetpaden. Na het aanbrengen van de betonstraatstenen in de Dahliastraat zal deze ploeg aansluitend verder werken in de Duindistellaan, waardoor de doorgang voor voetgangers verder zal verbeteren.