[2020.11.26] Duindistellaan: planning aanleg rijweg

In uitvoering situeren de werken zich op ongeveer 2/3 van de voorziene uitvoeringstermijn, waarbij de rioleringswerken, met uitzondering van het pompstation, zijn voltooid en de nieuwe voetpaden een vlotte toegang verzekeren.

Enkel in de Dahliastraat tussen de Makreelstraat en de Duindistellaan dient de stoep nog gerealiseerd te worden, wat echter pas kan nadat de werken aan het pompstation voltooid zijn. In afwachting zal wel een verharding worden aangebracht op een normale breedte van 1,50 meter.

Voor de kerstvakantie is voorzien om:

  • eind november en begin december de fundering in de rijweg aan te leggen;
  • op 9 en 10 december de onderlaag asfalt in de Duindistellaan aan te brengen;
  • op 11 december de nieuwe betonweg in de Tulpenstraat, Irisstraat, Rozenstraat en Dahliastraat te gieten aan de rechterzijde bij het inrijden van deze straten (stukje Dahliastraat tussen Makreelstraat en Duindistellaan dient uitgesteld te worden tot voltooiing van de werken aan het pompstation);
  • de boomputten die reeds kunnen afgewerkt worden tegen de kerstvakantie vrij te maken, op te vullen met teelaarde en aan te planten.

In januari 2021 volgen de betonvakken aan de linkerzijde van de straten.

Hierbij vragen we aandacht om:

  • de pas aangelegde nieuwe betonvakken niet te betreden tijdens de uithardingsperiode (zowel te voet, met fiets, als door huisdieren). De beton zorgt niet enkel voor een sterke vervuiling van jouw schoenen, kledij, huisdier,... maar bovendien is schade aan de nieuwe betonvakken tijdens de uitharding niet herstelbaar zonder blijvende sporen achter te laten;
  • na het aanbrengen van de onderlaag asfalt in de Duindistellaan zal de afwatering van de rijweg nog niet optimaal verlopen. Immers liggen de kolkinlaten wat hoger (voorzien op niveau van de asfalttoplaag). Hierbij vragen we dan ook de nodige aandacht te hebben bij regenweer en zeker de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen voor gladheid bij vriesweer.

Naar aanleiding van enkele bezorgde reacties omtrent de riolering in de pijpekoppen, lichten we graag toe dat in deze zones zowel een vuilwaterafvoer (DWA) als een beperkte regenwaterafvoer (RWA) aanwezig is.

Deze voorzieningen werden aangelegd bij de uitbreidingswerken eind jaren '90 en betreffen een zogenaamde geoptimaliseerd gescheiden stelsel. Dit betreft een voorloper van wat we op heden een gescheiden stelsel beschouwen, echter waarbij de RWA enkel voorzien is om het water van de rioolkolken af te voeren. 
Er is dan ook geen verplichting om in deze zone gescheiden aan te sluiten op de riolering. Wel dienen alle recente woningen een gescheiden afvoer te voorzien tot aan de rooilijn, zodat bij vernieuwing van de riolering de gescheiden stromen afzonderlijk kunnen worden afgevoerd.
Dit voorkomt dat de inwoners later geconfronteerd worden met de kost en hinder van afkoppelingswerken.

De beperkte RWA-streng in deze zones voert het water van de rioolkolken naar de gracht op het einde van de pijpekoppen. Om waterstagnatie/plasvorming op straat te voorkomen is voorzien om binnenkort deze gracht te ruimen zodat de afvoercapaciteit terug op peil wordt gebracht.