[2021.03.26] opstart van de werken

Op de participatievergadering met de bewoners voor de heraanleg van de Hugo Verriestlaan, Colombus, Lode Zielenspad en M. Sabbepad werd het najaar van 2020 vooropgesteld om de werken aan te vatten. 

Omwille van een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning kon deze timing echter niet aangehouden worden. Zoals steeds is het belangrijk om te luisteren naar, en begrip op te brengen voor, eenieders standpunt. De voorbije maanden werd dan ook rond de tafel gezeten met de indieners van het bezwaar en hebben we toegewerkt naar een evenwicht.
De constructieve dialoog heeft ertoe geleid dat de indieners hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning hebben ingetrokken en dat we van start kunnen met de heraanleg.

Intussen werden de voorbereidende werken van de courante nutsmaatschappijen reeds voltooid en is de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer die de werken zal uitvoeren afgerond.
De opdracht voor de werken werd toegewezen aan aannemer Verhegge Marc bv (ON 0416.189.782), waarbij op 24 maart 2021 de opstartvergadering plaatshad.

De effectieve start van de riolerings- en wegeniswerken wordt voorzien omstreeks midden mei 2021. In eerste eerste fase wordt de zone van de Colombus parallel aan de spoorweg aangepakt, waarna - in de tweede helft van juni - de werken worden aangevat in de zone van het M. Sabbepad en de H. Verriestlaan tussen deze straat en de K. Boudewijnlaan.

In de tweede helft van april start Fluxys met het vernieuwen van haar gasleiding in de Colombus. Deze werken dienen voltooid te zijn tegen de zomer.

Gezien vanaf 1 april de schoontijd ingaat, worden begin volgende week (29-31 maart 2021) een aantal bomen gekapt en geknot in de zones waar voor de zomer gestart wordt met rioleringswerken. De schoontijd is de periode waarin bomen niet kunnen gerooid of geknot worden omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen. Deze periode loopt normaal gezien tot 30 juni.

Het studiebureau en de aannemer werken momenteel de timing en fasering in detail uit. Van zodra deze beschikbaar is, wordt dit ter kennis gebracht van de aangelanden.

In afwachting van de verdere detailplanning wordt volgende timing aangehouden:

  • week 29 maart 2021: kap- en rooiwerken bomen
  • 2e helft april: start werken Fluxys in Colombus
  • 2e helft mei: start werken Colombus, wegdeel parallel aan spoorweg
  • 2e helft juni: start werken M. Sabbepad en H. Verriestlaan tussen het M. Sabbepad en de K. Boudewijnlaan