Gratis huisvuilzakken

Grote (60 liter) of kleine (30 liter) groene huisvuilzakken voor restafval.

Voor wie?

De huisvuilzakken kunnen toegekend worden aan wie hier voorkeur aan geeft.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Uitzonderingen

Personen die verblijven in een instelling, in een woonzorgcentrum of een serviceflat/assistentiewoning met gemeenschappelijke afvalcontainer komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.