Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Dak- en thuislozen hebben geen woning, leven soms in een ongezonde leefomgeving en hebben vaak te kampen met armoede. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat ook ingeschreven in de grondwet. Een dak- en thuisloze kan bij het OCMW een aanvraag indienen voor een installatiepremie.

Voorwaarden

Als u, als dakloze, niet in een instelling verblijft, kan u terecht bij het OCMW van de gemeente waar u feitelijk verblijft.

Als u, als dakloze, in een instelling (zoals een onthaaltehuis) verblijft, kan u terecht bij het OCMW van de gemeente waar u verbleef en was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op het ogenblik van uw opname.

U bent ‘dakloos’ als u op straat, in een kraakpand of in een opvangtehuis woont, tijdelijk bij iemand inwoont, als u in de gevangenis of in een gemeenschap voor daklozen verblijft.

Daarnaast zijn er nog de volgende voorwaarden voor het kunnen ontvangen van een installatiepremie:

  • U ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • U hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos.
  • Hier wordt bedoeld: U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats. U woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen.

  • U hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

  • U neemt contact op met het OCMW en zegt dat u een vraag rond een installatiepremie hebt.
  • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is en uw situatie te kunnen bekijken.
  • Om te weten of u in aanmerking komt voor een installatiepremie, gaat de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen. Het is de bedoeling dat u hieraan actief meewerkt.
  • Het OCMW beslist dan of u effectief een installatiepremie toegekend krijgt.
  • Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met het maandbedrag of 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’ (ongeacht jouw eigen situatie).

Wat meebrengen

Best brengt u, bij het eerste contact met het OCMW, uw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.