[2019.09.19] Zeedijk - start eerste fase werken

Tijdens het eerste jaar van de werken (winter 2019-2020) wordt in november gestart op het kruispunt van de Franchommelaan met de Van Heckehelling, waarbij niet enkel de nieuwe waterleiding wordt geplaatst, maar tegelijkertijd aanpassingen aan nutsvoorzieningen worden uitgevoerd met het oog op de realisatie van het laatste deel van de kustverdediging rond de haven. Dit voorkomt dat in de komende maanden dit kruispunt meermaals dient opgebroken te worden. Tijdens de werken wordt dit kruispunt niet volledig afgesloten, zodat er steeds verkeer mogelijk is van de Franchommelaan (komende van de vuurtoren) richting Havenstraat, waarbij in de Havenstraat enkelrijrichting wordt ingesteld voor voertuigen, van de Franchommelaan naar De Smet de Naeyerlaan. De vuurtoren, het oosterstaketsel en het westelijk deel van de Franchommelaan blijven bereikbaar via de Leopoldstraat.

Bij de aanleg van de nieuwe waterleiding wordt eerst de hoofdleiding aangelegd. Na spoeling van de nieuwe installatie wordt de kwaliteit van het drinkwater getest en pas als deze voldoet starten de overkoppelingen van de huisaansluitingen van de oude naar de nieuwe waterleiding. Om de hinder te beperken wordt de sleuf van de nieuwe waterleiding na aanleg eerst voorlopig hersteld.

Verwacht wordt dat de eerste overkoppelingen op de nieuwe leiding vanaf januari 2020 zullen starten. Nadat de woningen via de nieuwe leiding worden gevoed, volgt het definitief herstel van de bestrating.

Volgend op de werken op het kruispunt van de Franchommelaan met de Van Heckehelling worden vanaf 18 november 2019 de nieuwe leidingen gelegd via de even nummers van de Van Heckehelling tot aan de Zeedijk en vervolgens ca. 60m in oostelijke richting (tot aan de Zeedijk 78). Dit is noodzakelijk om naast de waterleiding de nieuwe elektriciteitsvoedingen te kunnen koppelen aan een hoogspanningskabine en te zorgen dat de hinder voor de aangelanden beperkt wordt tot één winterseizoen.

Na het aansluitend vernieuwen van de waterleiding langs de oneven huisnummers van de Van Heckehelling, wordt begin december verwacht de werken op de Zeedijk richting vuurtoren verder te zetten, zodat tegen het kerstverlof de nieuwe leidingen tot aan de Van Praethelling in de grond zijn ingewerkt.

Vanaf 6 januari 2020 hervatten de werken met enerzijds de verdere aanleg van de nieuwe hoofdleiding op de Zeedijk tussen de Van Praethelling en de F. Ropshelling en in de F. Ropshelling zelf, en anderzijds met het overkoppelen van de woningen op de nieuwe waterleiding. Het overkoppelen op de nieuwe leiding wordt later concreet ingepland door TMVW|Farys.

Parkeerplaatsen

Bij het uitvoeren van de werken in de rijweg zal in de werfzone niet kunnen geparkeerd worden met voertuigen.

Concreet betekent dit dat vanaf 18 november de parkeerplaatsen tussen de Zeedijk 78 en de Van Praethelling niet bereikbaar zullen zijn gezien het verkeer over de wandeldijk wordt omgeleid.

Vanaf 6 januari 2020 is dit eveneens het geval voor de parkeerplaatsen tussen de Van Praethelling en de F. Ropshelling.

Afvalinzameling

Door de ingestelde omleidingen kan de huisvuilwagen het afval niet inladen vanop het voetpad aan de gebouwen.

De bewoners van de Zeedijk die in de werfzone gelegen zijn worden dan ook gevraagd om hun afval op de voorziene tijdstippen aan te bieden thv de scheidingslijn tussen de rijweg en de wandeldijk (lijn van houten paaltjes).

Tijdens de werken in de Van Heckehelling wordt gevraagd het afval te plaatsen op de hoeken met de Zeedijk/Franchommelaan, waar deze bereikbaar zijn voor de wagens van IVBO.