Aankoop van natuurgebieden door erkende natuurverenigingen

Erkende natuurverenigingen kunnen voor de aankoop van natuurgebieden subsidies krijgen van het stadsbestuur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een aankoopsubsidie moeten de betrokken gronden gelegen zijn op het grondgebied van de stad en moet de natuurvereniging nationaal erkend zijn.

Als download vind je het volledige subsidiereglement.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient voorafgaandelijk aan de aankoop ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De subsidie bedraagt 10% van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt in de aankoopakte, en vermeerderd met 10% van de notaris- en registratiekosten. De subsidie bedraagt maximum € 5.000 per jaar.

Wat meebrengen

  • uittreksel van het kadaster met de kadastrale omschrijving van de betreffende gronden
  • kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
  • ecologische beschrijving van de betrokken gronden en een opgave van de geplande beheerswerken