Begrafenispremie

Nabestaanden van een overleden persoon kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen indien zij de begrafeniskosten voor hun rekening namen.

Voorwaarden

De persoon die de begrafeniskosten betaald heeft moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De begrafenispremie wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Procedure

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet binnen de drie maanden na overlijden bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

 

Bedrag

  • De begrafenispremie bedraagt € 125,00.
  • De begrafenispremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

De factuur van de begrafeniskosten en het betalingsbewijs dienen samen met een overlijdensakte bij het ingevulde aanvraagformulier gevoegd te worden.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.