Bezwaarprocedure gevestigde belasting

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan schriftelijk bezwaar indienen tegen de gevestigde belasting.

Procedure

Het bezwaarschrift moet binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge. Het kan per post worden gestuurd of bij de belastingdienst worden afgegeven.

Het bezwaarschrift moet de identiteit van de belastingplichtige en de redenen van het bezwaar vermelden.

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden om zijn bezwaar verder mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting dient de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dit uitdrukkelijk te vragen in zijn bezwaarschrift. Datum en uur van de hoorzitting wordt nadien schriftelijk meegedeeld aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger.

De beslissing van het college wordt aangetekend aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger toegezonden. Tegen deze administratieve beslissing kan beroep worden ingediend binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, Kazernevest 3 te 8000 Brugge. Een eventueel hoger beroep is mogelijk bij het Hof van Beroep.