Concessie reuzenrad RSS

Het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal Bestuur Blankenberge brengt ter kennis dat er een concessie geplaatst wordt voor het installeren en exploiteren van een reuzenrad op het Vuurtorenplein (600m²).

De concessie wordt gegund na een openbare procedure met gunning aan de voor de stad meest gunstige offerte voor de duur van 3 opeenvolgende zomerperiodes (2021-2023).

Indiening offertes

  • Kandidaten dienen hun offerte in tegen uiterlijk maandag 7 juni 2021 om 11 uur:
    ofwel per aangetekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Financiën (concessies en vergunningen);
  • ofwel af te geven in openbare zitting in de feestzaal van het stadhuis (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, (1e verdieping) op 7 juni 2021 om 11 uur.) 

Gunning

De selectiecriteria worden beschreven in artikel 6 van het lastenboek.

De offertes die voldoen aan de selectiecriteria worden gequoteerd volgens de gunningscriteria.

De gunning door het college van burgemeester en schepenen is voorzien op 18 juni 2021 (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen). Gunningscriteria: zie artikel 7 van het lastenboek. De concessie wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste quotering, die het meest gunstig is voor de stad.

Info & lastenboek

Tijdens de kantooruren van dienst Financiën (concessies en vergunningen) kan het lastenboek ook ingekeken worden op het stadhuis (oude raadzaal). 
Info: hilde.jansseune@blankenberge.be.

Je kan het lastenboek hieronder als bijlage downloaden. 

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021 12 u.