COVID-19-herstelplan Blankenberge

COVID-19

Sedert het ministerieel besluit van de nationale veiligheidsraad van 23 maart 2020 werden we als Lokaal Bestuur onderworpen aan de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Als badstad worden we geconfronteerd met zeer specifieke en lokale accenten die in eerste instantie worden geregeld bij burgemeestersbesluit en nadien bekrachtigd door de gemeenteraad.

Op vandaag worden onder meer volgende maatregelen getroffen:

 • controle op de naleving van de dringende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 (bijvoorbeeld systematische identiteitscontroles);
 • toelating om met honden op het strand van Blankenberge te wandelen gedurende de coronacrisis;
 • het organiseren van een virtuele vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • invoering van beheersmaatregelen op ingerichte markten en in het kernwinkelgebied.

Impactanalyse

Onze badstad kent vooral familiale ondernemingen en kmo’s: meer dan 700 handelszaken, vooral winkels en horeca. De horeca alleen al bestaat uit 266 ondernemingen dewelke ongeveer 850 mensen tewerkstellen (cijfers Guidea, uit 2018).

457 Blankenbergse ondernemingen hebben een beroep gedaan op de hinderpremie van de Vlaamse overheid. Heel wat sectoren hebben ervoor gekozen om hun personeel op technische werkloosheid te zetten en heel wat ondernemers doen een beroep op de compensatiepremie gezien een omzetverlies van 60% (exacte aantallen zijn nog niet gekend).

Naast de herstelmaatregelen aangeboden door de federale en Vlaamse regering is er ook op dit vlak nood aan lokale accenten.

Bij de geleidelijke heropstart en het openen van de winkels op 11 mei was het duidelijk dat, ondanks de oproep tot 'koop lokaal' bij onze eigen inwoners (20.400), de lokale economie te lijden heeft door het afwezig blijven van de tweedeverblijvers (6.200 entiteiten) en dagjesmensen. De versoepeling van 18 mei ten aanzien van de tweedeverblijvers wordt dankbaar ontvangen en past binnen een gefaseerde aanpak van een heropstart.

Deze gefaseerde heropstart werd sterk bepleit door de kustburgemeesters. We worden immers geconfronteerd met de immense uitdaging van ‘crowd control’, maar tegelijkertijd voelen we de druk van de lokale economie om verdere stappen te ondernemen. Tegen de natuur van een toeristische badplaats in moeten we proberen geen aantrekkingspool te zijn voor massatoerisme. In het kader hiervan werd beslist om tot eind augustus over de ganse kust geen (grote) evenementen te organiseren.

De vraag naar compenserende maatregelen is groot bij quasi alle actoren. Er is ontegensprekelijk een inkomstendaling voor ons eigen Lokaal Bestuur. Tegelijkertijd willen we belangrijke gerichte financiële impulsen geven om de negatieve gevolgen van deze pandemie voor de lokale economie zoveel mogelijk te beperken. Het meerjarenplan, dat ambitieuze beleidsdoelstellingen en investeringsprojecten bevat, zal daarom grondig herbekeken moeten worden eens alle (financiële) gevolgen gekend zijn.

1,5 miljoen euro herstelmaatregelen voor lokale economie en vrijetijdssector

Onze badstad is tot ver gekend als een levendige badstad met vele horecagelegenheden en gezellige winkelstraten. De coronacrisis komt bikkelhard aan bij de handelaars in deze sectoren.

Naast de lokale economie zijn er nog de sport- en cultuurverenigingen. Ook zij lopen tijdens deze crisis schade op door de massale annulering van geplande activiteiten.

Postcorona zal de uitdaging voor al deze sectoren des te groter zijn. Hoe kan men veilig en gezond terug klanten ontvangen, terug sport en spel organiseren, terug culturele activiteiten organiseren? Het dragen van mondmaskers waar afstand houden niet gegarandeerd kan worden zal wellicht nog voor een tijdje de norm blijven.

Daarom neemt het bestuur enkele herstelmaatregelen die ten goede komen aan alle inwoners/tweedeverblijvers en die tegelijkertijd terugvloeien naar de lokale economie en de vrijetijdssector, waaronder:

 • een bon voor elke inwoner van € 20 te spenderen bij de lokale handelaar (€ 408.000);
 • per tweede verblijf (ongeacht het aantal verblijvers, enkel eigenaars) een bon van € 50 te spenderen bij de lokale handelaar (€ 310.000);
 • een vrijetijdspas (cfr. UiTPAS) ter waarde van € 10 voor elke inwoner en per tweede verblijf (2 stuks) (€ 328.000);
 • de aankoop van 40.000 chirurgische mondmaskers voor de inwoners, verdeeld via de lokale apotheken (€ 25.000);
 • de aankoop van stof en ander materiaal voor zelfmaakpakket en vrijwilligerswerking mondmaskers (€ 5.000);
 • ter ondersteuning van de horeca worden de tarieven van de verblijfsbelasting en de belasting op terrassen gehalveerd voor het jaar 2020 (€ 500.000);

Bovenstaande totaalcijfers zijn ramingen.

Crowd control

Postcorona zal de uitdaging blijven bestaan om ervoor te zorgen dat we de bezoekers op een veilige en gezonde manier kunnen ontvangen. Dit zowel ter bescherming van zichzelf, ten opzichte van de andere bezoekers, maar ook ter bescherming van onze eigen inwoners. Er moet te allen tijde vermeden worden dat er door het toerisme aan de kust een tweede golf COVID-19-besmettingen komt. Ons toerisme moet net gekend staan als veilig en gezond.

Hiervoor dient onze badstad zeker aan ‘crowd control’ te doen, zowel vanop lokaal als op macroniveau.

De toestroom spreiden over de ganse stad

Vooreerst wordt de stad ingedeeld in vier toeristische delen elk met hun bewegwijzering:

 1. kernwinkelgebied (gele kleur)
 2. haven (donkerblauwe kleur)
 3. SEA LIFE en Pier (groene kleur)
 4. strand (lichtblauwe kleur)

Het drukste punt is het Koning Leopold III-plein met de toegang tot het centrum via de Kerkstraat. Op dit plein werd reeds een ledscherm geplaatst waarop aan de bezoekers duidelijk aangegeven wordt wanneer het te druk is in een bepaalde zone en dat ze beter via de alternatieve zones naar het strand en de dijk gaan.

Kleinschalige animaties en ontspanning – bij voorkeur in samenwerking met de lokale handelaars en verenigingen – zullen ervoor zorgen dat de bezoekers verrast worden door de omgeving waar ze naar toe geleid worden. Zo denken we onder andere aan een maritiem getint cultureel aanbod in de omgeving van de haven of de mooie groene omgeving tussen SEA LIFE Blankenberge en de O’Neill Beachclub.

Ook in het toeristische aanbod en bij de verstrekking van toeristische informatie zal er voldoende aandacht zijn voor de spreiding van toeristen, met inbegrip van de weidse polders.

Kernwinkelgebied

We moeten bezoekers en inwoners het vertrouwen geven dat winkelen in Blankenberge op een veilige en gezonde manier kan. Hier moet maximaal op ingezet worden.

Reeds enkele weken hebben we kunnen experimenteren met de aanwijzingen in het kernwinkelgebied. Het drukste punt blijft de Kerkstraat. Stadspersoneel samen met gemeenschapswachten en politie zorgen er voor het ordentelijke verloop en voor een goede spreiding van de bezoekers over het ganse kernwinkelgebied. Tijdens de zomermaanden zal het stadspersoneel grotendeels aangevuld worden door jobstudenten.

Alles wordt aangestuurd vanuit een pop-uppolitiecommissariaat in het Oud Stadhuis.

Horeca

Hoe en wanneer de horeca opnieuw zal mogen opstarten is tot op vandaag onduidelijk.

Belangrijk zal zijn bij een heropstart dat de horecazaken voldoende ruimte ter beschikking hebben om hun cliënteel op een veilige manier te kunnen ontvangen, met respect voor ‘social distancing’. Daarom zal per horecazaak onderzocht worden hoe we terrassen kunnen uitbreiden op het openbaar domein zonder dat de veiligheid van voetgangers in het gedrang komt.

Daar waar mogelijk zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden. Zo zal bijvoorbeeld de toegang tot de Grote Markt voor gemotoriseerd verkeer beperkt worden zodat de aanpalende straten rondom het plein voorbehouden kunnen worden voor (kwalitatieve) terrassen van de plaatselijke horecazaken. Deze tijdelijke uitbreiding van de oppervlakte van de terrassen zal niet meegenomen worden in de berekening van de belasting op terrassen (tarief sowieso gehalveerd met betrekking tot 2020).

Wat betreft de strandbars bieden zij het voordeel van zich volledig in openlucht te bevinden. Echter hebben zij als nadeel dat bij een plotse regenbui een grote massa mensen hun weg zal zoeken naar ‘binnenlocaties’. Hiervoor zullen goede afspraken gemaakt moeten worden tussen de verschillende actoren binnen de horeca.

Zeedijk

Op de Zeedijk zal de wandelweg ingedeeld worden in tweerichtingswandelverkeer. Daar waar mogelijk zal de strook waar nu terrassen staan uitgebreid worden met losse terrassen van de aanpalende horeca. Uiteraard dient er steeds een stuk van de straat zelf vrij gehouden te worden voor de veiligheidsdiensten. Op de trappen van de Zeedijk richting het strand wordt er niet gekruist. Deze zullen ofwel toegang geven tot het strand of voor vertrekkende strandgasten zijn.

Strandplan

Ook het strand zal ingedeeld worden in 5 zones (A-B-C-D-E) waarbij een strandteam de bezoekers zal sensibiliseren om afstand houden. Een maximum van 10.000 bezoekers zal toegelaten worden. Dit betekent slechts één derde van wat we op een zeer drukke zomerdag gewoon zijn.

Voor elke zone zal bepaald worden hoeveel bezoekers er toegelaten mogen worden om een oppervlakte van 6 m² per persoon te garanderen. Volgende criteria worden daarbij gebruikt:

 • er wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte zacht strand. Hard strand is ruimte voor ontspanning (wandelen, spel, baden,…);
 • per strandbar zal een maximum aantal aanwezigen worden opgelegd;
 • op de stukken vrij strand zullen de afstanden tussen elke ‘bubbel’ aangeduid worden aan de hand van windzeilen/windbakens (voorzien door het Lokaal Bestuur);
 • ook de private strandcabines dienen zich aan de (op dat ogenblik geldende) regels vanuit de nationale veiligheidsraad te houden.

De beschikbaarheid van ruimte in een bepaalde zone zal van in het station en op het Koning Leopold III-plein duidelijk gemaakt worden zodat bezoekers geleid worden naar een kalmer stuk strand.

Inzet vanop macroniveau

Er worden ook heel wat inspanningen gedaan vooraleer de bezoekers Blankenberge bereiken om een overrompeling te vermijden.

Aan de hand van tellingen via de ANPR-camera’s in de politiezone kunnen er omleidingen gemaakt worden in functie van de beschikbare parkeerplaatsen. De randparkings zullen maximaal gebruikt moeten worden en zorgen tevens voor de verspreiding naar de zones Haven en Oostkant-Pier.

Ook afspraken met de NMBS moeten worden gemaakt over het aanbod en de bezetting van treinen. Zo kunnen dagjesmensen beter opgevangen worden en naar de verschillende zones geleid worden.

Provinciebedrijf Westtoer van hun kant maakt afspraken met gsm-operatoren zodat de aanwezige drukte kan gemeten worden en via een verbinding met het verkeerscentrum zal vanop de E40 al aangegeven kunnen worden wanneer het in welke badstad te druk is.

Kostprijs van de ‘crowd control’

De personeelsinzet in het kernwinkelgebied gebeurt momenteel met eigen personeel van diensten die nu met verminderde activiteit zitten. We zijn enorm dankbaar dat ze uit hun gebruikelijke werkomgeving willen treden, die vaak puur administratief is, en zich op een andere manier ten dienste van de bevolking/tweedeverblijver/toerist willen stellen. Hadden we dit met extern personeel moeten organiseren was dit voor onze badstad niet realiseerbaar geweest. Hun inzet is aldus onbetaalbaar!

Bovenop de 1,5 miljoen euro herstelmaatregelen zullen ook volgende niet-gebudgetteerde uitgaven gedaan moeten worden:

 • strandteam en team kernwinkelgebied: jobstudenten;
 • bestickering en aankleding van het kernwinkelgebied;
 • bestickering en aankleding van de Zeedijk;
 • bewegwijzering in het kader van spreiding;
 • windzeilen of -bakens op stukken vrij strand;

Een totaal overzicht van de kostprijs hiervan zal pas na de zomer duidelijk zijn.

Veilige en gezonde dienstverlening voor bevolking en personeel

Vanuit Blankenberge Helpt werden heel wat initiatieven opgezet om onze bevolking te helpen in de moeilijke periode. Hiervoor werd dankbaar beroep gedaan op vrijwilligers.

Gaande van verschillende belrondes aan de meest kwetsbare groepen zoals 80-plussers of ook gezinnen die in armoede leven, de inzameling van pc’s voor jongeren uit het basisonderwijs, de inzet van het Sociaal Huis om mensen met financiële problemen te begeleiden en aan schuldpreventie te doen, het voortzetten van de voedselbedeling,…

Ook vanuit de vrijetijdsdiensten werd de dienstverlening hervormd zoals het afhaalpunt in de bib of studeren in exporuimte De Meridiaan.

Tijdens de paasvakantie werd samen met het onderwijs voor noodopvang gezorgd voor de kinderen van werkende ouders, en dit door de inzet van de medewerkers van de jeugddienst samen met haar monitoren. De buitenschoolse opvang ’t Loavertje heeft tevens haar werkzaamheden verder gezet.

Het personeel kreeg het nodige beschermingsmateriaal in functie van de job. De grootste verdeling van materiaal diende hiervoor te gebeuren in het woonzorgcentrum, maar ook in het kinderdagverblijf, de stadsloketten, de technische dienst,…

Dankzij een snelle respons van onze dienst ICT konden heel wat personeelsleden van thuis uit werken.

Het Infopunt Toerisme werd omgevormd tot een callcenter voor iedereen die vragen had over de coronamaatregelen in onze stad. De stadswebsite kreeg een aparte coronapagina waar de meest gestelde vragen en antwoorden gemakkelijk raadpleegbaar zijn.

Postcorona zal de dienstverlening naar de burger toe ook ‘coronaproof’ moeten zijn. Dit houdt in dat op afspraak de regel wordt, dat er zoveel als mogelijk digitale diensten aangeboden moeten kunnen worden. Indien een fysiek onthaal ingericht moet worden, zal dit voorzien zijn van plexiwanden en ontsmettingsgels. Het bestuur voorziet dan ook € 60.000 voor de aankoop van diverse beschermingsmiddelen voor zijn diensten. Dit was niet voorzien in de budgetten en zal zeker een impact hebben op de budgetten van 2020 en verder.

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

De ambitie van ons bestuur is en blijft een inhaalbeweging te maken met de focus op de drie W’s: om wonen, werken en welzijn in Blankenberge terug centraal te zetten. Op basis hiervan werd de meerjarenplanning 2020-2025 gemaakt.

Echter als de inwoners het minder goed hebben dan heeft dit ook een impact op de stadsfinanciën. Tijdelijke werkloosheid en de compensaties vanuit de hogere overheid zullen onherroepelijk hun effect hebben op de aanvullende personenbelasting, een effect dat we pas zullen kunnen becijferen, ten vroegste in 2021-2022.

Daarom zullen we met zeer grote zekerheid onze meerjarenplanning 2020-2025 moeten bijsturen. 

Dit bestuur zal hierbij haar focus op armoede en achterstellingsindicatoren, zoals demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid blijven bewaken, wat uiteindelijk een focus is op de ganse bevolking van Blankenberge.