Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De leden ervan worden om de zes jaar (op de 2e zondag van oktober) rechtstreeks verkozen door de gemeentekiezers. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners en bedraagt momenteel 27 (inclusief de burgemeester en de schepenen).

Tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren onder meer het goedkeuren van de begroting en van de rekeningen, het vaststellen van de gemeentebelastingen, het stemmen over de uitvoering van grote werken en de benoeming van het personeel. De raad wordt voorgezeten door de gemeenteraadsvoorzitter, die bijgestaan wordt door de algemeen directeur.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn grotendeels openbaar. De verslagen liggen ter inzage in de Secretarie op het stadhuis.

Samenstelling