Factuurvoorwaarden AGB Blankenberge

Algemene factuurvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 1. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bijkomende gegevens rekeningnummer:
  • IBAN NR.: BE25 0910 1723 2582
  • Swiftcode: GKCCBEBB
   Belfius
 3. De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen worden verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen zoals retributies, huurgelden, concessievergoedingen e.d. en worden er ook in hunne hoofde verwijlintresten aangerekend.

  De kosten worden als volgt vastgesteld:
  • voor de verzending van een eerste aanmaning: € 0,00
  • voor de verzending van een tweede aanmaning (aangetekende zending): € 15,00

Bovendien wordt de wettelijke nalatigheidsintrest aangerekend vanaf de eerste maand volgend op de maand waarin de retributie, het huurgeld of concessie verschuldigd is. Er is evenwel geen enkele intrest verschuldigd wanneer hij geen € 5,00 per maand bedraagt.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk gemotiveerd worden binnen de 14 dagen na factuurdatum gericht aan het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge.

Rechtsbevoegdheid

Indien geschillen of betwistingen mochten ontstaan tussen de partijen, zullen uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.