Factuurvoorwaarden stad Blankenberge

Algemene factuurvoorwaarden 

Algemeen beginsel

Alle facturen zijn onderhevig aan het geldende huishoudelijk tarief- en retributiereglement.

Betaling

  1. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Voor elk bedrag dat onbetaalbaar blijft op de vervaldag, zullen de kosten voor het verzenden van aanmaningen, laatste aanmaningen, aangetekende zendingen worden verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen zoals retributies, huurgelden, concessievergoedingen e.d. en worden er ook in hunne hoofde verwijlintresten aangerekend.
  2. De kosten worden als volgt vastgesteld:
    • voor de verzending van een eerste aanmaning: € 0,00
    • voor de verzending van een tweede aanmaning: € 15,00
  3. Bovendien wordt de wettelijke nalatigheidsintrest aangerekend vanaf de eerste maand volgend op de maand waarin de retributie, het huurgeld of concessie verschuldigd is. Er is evenwel geen enkele intrest verschuldigd wanneer hij geen € 5,00 per maand bedraagt.
  4. Bij gebrek aan vrijwillige betaling, wordt de vergoeding ingevorderd bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk gemotiveerd worden binnen de 14 dagen na factuurdatum gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zoniet wordt de factuur als juist erkent.

Rechtsbevoegdheid

Indien geschillen of betwistingen mochten ontstaan tussen de partijen, zullen uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.