Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Ruimtelijke structuurplannen zijn plannen waarin een overheid vastlegt hoe zij de ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied in de toekomst wil zien evolueren. Er bestaan structuurplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Structuurplannen bevatten drie delen:

  • een informatief gedeelte waarin alle gekende informatie verzameld is rond ruimtegebruik voor onder meer wonen, werken, landbouw en natuur, toerisme en recreatie;
  • een richtinggevend gedeelte waarin de krijtlijnen voor de toekomst zijn uitgezet, gebaseerd op de inzichten en knelpunten aangegeven in het informatief gedeelte;
  • een bindend gedeelte dat aangeeft welke acties en maatregelen op het terrein kunnen gerealiseerd worden.

Een structuurplan is bindend voor de gemeente.

Het Lokaal Bestuur Blankenberge beschikt over een eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS):

  • Het eerste structuurplan dateerde van 2005 en is recent herzien.
  • De herziening van het GRS werd op 17 maart 2020 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en werd op 7 mei 2020 goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.

Het GRS van Blankenberge ligt ter inzage op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu, maar je vindt het GRS ook hieronder als download terug.