Gemeentelijke geboortepremie - kraamgeld

De geboortepremie wordt onder bepaalde voorwaarden éénmalig toegekend voor elke geboorte en elk in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven doodgeboren kindje.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De geboortepremie wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Bedrag

De geboortepremie bedraagt € 125,00 en wordt toegekend aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is (of geweest zou zijn indien het om een doodgeboren kind gaat).

De geboortepremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.
Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een geboorte-attest binnen de drie maanden na de geboorte bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.