Gratis vuilniszakken

Er zijn twee categorieën die in aanmerking komen voor gratis vuilniszakken.

Categorie 1: gratis huisvuilniszakken voor ouders van kinderen tot en met 3 jaar

Gratis huisvuilzakken kunnen eenmaal per jaar worden toegekend aan ouders van kinderen tot en met 3 jaar.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De gratis huisvuilzakken wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19.000 + € 3.500 per persoon ten laste (*)
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1.500.

(*) de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen.

Het aantal gratis huisvuilniszakken bedraagt 20 grote huisvuilniszakken.

Meebrengen

Het aanvraagformulier kan onderaan de pagina gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een attest van gezinssamenstelling bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën, als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën
  • attest collectieve schuldenregeling

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Categorie 2: gratis huisvuilniszakken voor mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten

Mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten kunnen eenmaal per jaar gratis huisvuilniszakken krijgen.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge en thuiswonend zijn. Personen die verblijven in een instelling, in een woonzorgcentrum of een serviceflat/assistentiewoning met gemeenschappelijke afvalcontainer komen niet in aanmerking voor deze toelage.

De aanvrager lijdt aan chronische incontinentie, draagt een blijvende stoma of is nierpatiënt die thuis dialyseert.

De gratis huisvuilzakken wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19.000 + € 3.500 per persoon ten laste (*)
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1.500.

(*) de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen.

Het aantal gratis huisvuilniszakken bedraagt 40 grote of 60 kleine huisvuilniszakken.

Meebrengen

Het aanvraagformulier kan onderaan de pagina gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge. Het aanvraagformulier dient ondertekend en afgestempeld te worden door de behandelende geneesheer.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën, als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën
  • attest collectieve schuldenregeling

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.

Aanvragen

De gratis huisvuilniszakken kunnen eenmaal per jaar en dit gedurende het ganse jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt en kunnen niet gecumuleerd worden met andere categorieën.