Havenzone - kustverdediging

Om de kust te beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed en de gevolgen van de stijgende zeespiegel werd door de Vlaamse overheid het Masterplan Kustveiligheid uitgewerkt, dat in juni 2011 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Voor Blankenberge situeren de acties van het masterplan zich hoofdzakelijk in het havengebied, waar de nodige maatregelen gefaseerd worden aangepakt:

 1. Fase 1: gerealiseerd (2016-2018)
  Rondom de haven werd de verdedigingslijn op de noodzakelijk hoogte gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de zeespiegel, windrichting en golfhoogte. Hierdoor zijn er variaties in hoogte van de opgetrokken wand.

 2. Fase 2: in uitvoering (2020-2021)
  De lager gelegen Barcadère (met parking) stond op peilers bovenop een talud van de waterkering dat in slechte toestand verkeerde. Dit talud kon echter niet vernieuwd worden zonder de sloop van de op de pijlers gebouwde parking. Bij de vernieuwing wordt geopteerd om een kaaimuur te bouwen, zowel aan de zijde van de Barcadère als van de Havenstraat. Bovendien dient bij uitzonderlijk stormtij de Havenstraat met automatische poorten afgesloten te worden. Omwille van de afmetingen van deze poorten dient de Franchommelaan aangepast te worden om de poort in open stand te kunnen plaatsen.

 3. Fase 'mobiele keringen': in uitvoering (2020-2021)
  Bij de realisatie van fase 1 werden diverse doorgangen in de muur gelaten om bewoners, bezoekers en watersporters de gelegenheid te bieden een wandeling rond de haven te maken en van de omgeving te genieten.
  Deze doorgangen dienen echter ook beveiligd te worden. In deze fase worden automatisch poorten geïnstalleerd die bij uitzonderlijk hoogtij de openingen in de muur afsluiten.

 4. Fase 3: gepland (2021-2022)
  Ter bescherming van de haven wordt voorzien om ook in dit deel een kaaimuur te bouwen. Gezien de eerdere vernieuwing van de Franchommelaan en Barcadère in deze zone, worden de werken beperkt tot de wandelweg/golfbreker naast de haven.

 5. Fase Westerstaketsel (vermoedelijk 2021-2022)
  Om de verzanding van de Blankenbergse havengeul te beperken, werden enkele scenario's uitgewerkt, waarbij infrastructurele maatregelen genomen worden te Blankenberge en te Wenduine. Omwille van de ouderdom van het Westerstaketsel en de noodzakelijke renovatie bij behoud van de constructie, werd geopteerd om deze niet te behouden.
  Naast de waterbouwkundige werken participeert de stad voor de herinrichting van het knooppunt tussen het strand, de haven (overzet) en de Wenduinse Steenweg.

 6. Fase uitmonding Blankenbergse Vaart (vermoedelijk 2021-2022)
  Bij recente inspecties is gebleken dat de uitstroomconstructie van de Blankenbergse Vaart in de haven gebreken vertoont.
  Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de studie van de maatregelen die dienen genomen te worden om de constructie terug in optimale toestand te brengen.
  Hierbij wordt zowel rekening gehouden met bouwfysische aspecten, een verder doorgedreven automatisatie, alsook met ecologische meerwaarden zoals vismigratie.

Eerder werden reeds in opdracht van afdeling Kust de buispalen voor de pontons vernieuwd, waarbij rekening werd gehouden met het potentiële zeewaterniveau.

Voor deze belangrijke infrastructuurwerken werden door het Lokaal Bestuur Blankenberge en afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de handen in elkaar geslagen om voor de ganse havenzone niet enkel een functionele maar tevens een esthetische opwaardering te creëren.