03.04.2024 - Heraanleg Van Maerlantstraat goedgekeurd: straat wordt groener en veiliger

In navolging van de actiepunten uit het Lokaal Mobiliteitsplan, heeft de gemeenteraad onlangs de heraanleg van de Van Maerlantstraat goedgekeurd.

Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren, verplaatsingen te voet of met de fiets te bevorderen en de leefkwaliteit in de Van Maerlantstraat te verbeteren, kiest het lokaal bestuur voor duurzame mobiliteitsoplossingen.

Het openbaar domein krijgt een volledige make-over, inclusief de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Farys, die beheerder is van het stedelijk rioleringsnet, heeft studiebureau Lobelle de opdracht gegeven om een ontwerp voor deze werken op te maken.

De plannen werden voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op 7 maart 2023 en de Verkeerscommissies van 3 juli 2023 (en volgende zitting). Op 30 november 2023 was er een infovergadering waarop alle aangelanden werden uitgenodigd. Het ontwerp werd ook qua inhoud als planning afgestemd met de scholengroep Impact.

De voorgestelde aanpassingen gaan over:

  • het realiseren van een fietsstraat (als uitbreiding van de bestaande fietszone),
  • het invoeren van een enkelrijrichting (van De Smet de Naeyerlaan naar Vredelaan),
  • ontharding met de uitbouw van meerdere groenlinten (met integratie van de voortuinstrook aan d’Oefenschool) en vergroenen van de parkeerzones,
  • het gebruik van asverschuivingen om de snelheid te reduceren,
  • de aanleg van een busstrook en een kiss-en-ridezone in de Vredelaan.

De aanpak van het kruispunt Van Maerlantstraat-Vredelaan (N34) maakt voorwerp uit van een afzonderlijk project met het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de gewestweg. Er wordt optimaal afgestemd met het dossier van de Van Maerlantstraat.

De kostenraming voor deze opdracht bedraagt 1.665.338 euro inclusief btw. De werken verlopen in drie fases:

  • Fase 1: De Smet de Naeyerlaan tot kruispunt Mametstraat.
  • Fase 2: van de Mametstraat tot net voorbij de G. Gezellestraat.
  • Fase 3: tot en met heraanleg stuk De Langheplein.

Na de paasvakantie starten de nutsmaatschappijen. De start van de eigenlijke werken is gepland voor september/oktober.