De Lange Thuyn: infovergadering infrastructuurwerken dd. 7 mei 2019

In voorbereiding van de realisatie van deze ecologische verkaveling werd een concept uitgewerkt dat op 7 mei 2019 werd toegelicht aan ca. 75 geïnteresseerden. Dit infomoment spitste zich toe op de infrastructuuraanleg.

Na de toelichting was er mogelijkheid tot vraagstelling.

Bedoeling is om de aanleg van de hoofdwegen en nutsvoorzieningen uit te voeren in het najaar van 2020 en voorjaar van 2021, waarna de kavels bouwrijp zijn.

Toelichting

Na een algemene inleiding door de WVI waarin het project werd gesitueerd en toelichting werd gegeven bij het aspect van de mobiliteit in de nieuwe woonzone, verzorgde het studiebureau SCES een toelichting over het voorliggend concept van de woonwijk dat werd uitgewerkt in samenwerking met het landschapsbureau Artisjok.

Het ecologisch karakter van De Lange Thuyn vertaalt zich in een groene publieke omgeving met een hoge belevingswaarde en kwaliteit, met voorzieningen voor waterbuffering, verpozingsruimtes en relatief minder verharde zones in het openbaar domein. Deze inrichting betekent dat alle betrokkenen zich moeten engageren om de nodige inspanningen te leveren voor het beheer op een natuurvriendelijke wijze van zowel de openbare als privatieve zones.

Bij de getoonde visualisaties moet worden opgemerkt dat deze de finale toestand weergeven die wordt bekomen na een tiental jaar, als de meeste woningen gerealiseerd zijn en het groen tot ontwikkeling is gekomen. Op het concept zijn een aantal zones wit/gearceerd ingekleurd. Dit betreffen projectzones die door de sociale bouwmaatschappij Het Lindenhof nog verder ingevuld moeten worden.
Deze maatschappij voorziet om in het najaar van 2019 een ontwerper/architect aan te stellen om deze zones uit te werken.

In het concept worden grijze zones (voor verhardingen), blauwe zones (voor waterbeheersing) en groene zones (met beplanting) onderscheiden:

Grijze zones – verhardingen:

 • De hoofdweg sluit aan op de Lissewegestraat waarbij deze niet als doorgangsstraat voor gemotoriseerde voertuigen naar andere wijken wordt voorzien, m.a.w. is het de bedoeling dat enkel voertuigen van aangelanden en diensten hiervan gebruik maken. Deze hoofdweg is ontworpen in een ongewapende grijze cementbetonverharding met een breedte van 5,5 m. Dit gezien de aanwezige toplaag van klei een goed samenhangende verharding voor verkeer vergt.
  De beperkte breedte zorgt tevens voor lagere snelheden en vermijdt dat aan twee zijden van de straat wordt geparkeerd waardoor de normale doorgang wordt belemmerd.
  Gezien het lokaal karakter worden er geen voetpaden voorzien, wel wordt met grastegels gewerkt ter hoogte van de inritten.
  Ter hoogte van de wijk wordt de Lissewegestraat verbreed aangelegd zodat voertuigen er kunnen keren.
 • De secundaire wegen, zijnde randwegen en ontsluitingswegen voor de woningen die dwars op hoofdrijweg staan, worden aangelegd in betonstraatstenen met een afleidende centrale goot die gelijkgronds wordt uitgevoerd voor het comfort van de fietsers. Om schade aan de kleinschalige bestratingselementen te voorkomen wordt de afwerking voorzien na de bouw van de woningen. Wel wordt reeds de fundering in voldoende gebonden materiaal aangelegd zodat de bouwkavels goed bereikbaar zijn.
 • Randelementen: er wordt nog onderzocht of de aanleg van de parkings in grasbetontegels of semi-doorlatende verharding aangewezen is (cfr. aanwezige kleigrond). Voor de ontsluiting van fietsers en voetgangers van en naar de woningen en recreatieve zones wordt gewerkt met paden in schelpenzand (die aan de randen vergrassen) en stapstenen die zorgen voor een deels verharde ondergrond bij een groene invulling.

Blauwe zones - ecologische waterbeheersing:

Het hemelwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden door infiltratie en buffering, met slechts in laatste instantie afvoer via de Kortenbosader. Hiertoe worden drie ruime bufferbekkens aangelegd ter hoogte van de (nog door de sociale bouwmaatschappij) in te vullen projectzones:

 • projectzone 1 (nabij Sneppenlaan, in het noordelijk deel van de verkaveling): aanleg van wadi;
 • projectzone 5 (t.h.v. Lissewegestraat, centraal in verkaveling): aanleg van een permanent watervlak met o.a. vlonders;
 • projectzone 2 (aansluitend aan Zinderdreef, in het zuidelijk deel): aanleg van een vrij grote buffer met permanent watervlak dat wordt aangelegd met zachtglooiende hellingen. Deze vormt de hoofdbuffer met vertraagde afvoer naar de Kortenbosader.

Groene zones - beplanting:

Doorheen de woonzone lopen groene assen, waarbij in de omgeving van de waterelementen specifieke voorzieningen worden aangebracht, zoals:

 • projectzone 1: speelelementen gekaderd in omgeving met veel bomen, struiken en heesters, waarbij tevens een aantal open vlakken met schelpenpad worden aangelegd;
 • projectzone 5: wordt ingevuld als speelweide met elementen voor verpozing en groenvoorzieningen. Aan de achterzijde grenst deze zone aan het wandel- en fietspad in een groen karakter;
 • projectzone 2: de grote bufferzone wordt omkaderd met groenaanleg en bomen, een schelpenpad en verpozingsruimte.

Op het openbaar domein worden verder ook nog andere stedelijke elementen zoals afvalrecipiënten, fietsenstallingen, bruggetjes,… verwerkt. 

Vragen aanwezigen

Waartoe dienen de grijs ingekleurde zones op het plan?

Dit betreffen collectieve parkings, gezien er niet bij elke woning (meerdere) individuele parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Hoe wordt de strook tussen de tuinen van de bestaande woningen en de nieuwe tuinen ingevuld?

Deze dient door de nieuwe eigenaars te worden aangeplant met streekeigen beplanting (groene hagen). De terreinen worden genivelleerd (waardoor de aanwezige ondiepe sloot verdwijnt) en afgepaald voor de kavels worden verkocht.

Wat zijn de grote witte, gearceerde blokken op het plan?

Dit betreffen de projectzones die door de sociale huisvestingsmaatschappij verder uitgewerkt moeten worden (maximum 116 sociale wooneenheden te verdelen over de verschillende projectzones). De ontwerper/architect die instaat voor de verdere invulling van deze zones dient nog te worden aangeduid in het najaar van 2019.

Worden de Gruttolaan of andere straten doorgetrokken?

De Gruttolaan wordt niet doorgetrokken, de hoofdontsluiting is voorzien via de Lissewegestraat.
Het Reigerpad wordt enkel gebruikt voor de ontsluiting van een 6-tal woongelegenheden.

Wat is de diepte van de waterbuffer?

De buffer wordt maximaal tot 2 meter onder het maaiveld aangelegd.

Verkeersveiligheid
 • Worden er bijkomende maatregelen genomen ter hoogte van de spoorweg in de Zeebruggelaan voor het fietsverkeer?
 • Worden er bijkomende maatregelen genomen voor het verkeer richting poldergebied (combinatie fietsers en voertuigen)?

Wat betreft de spooroverweg in de Zeebruggelaan is Infrabel als beheerder van deze kruising betrokken in de adviesprocedure met betrekking tot de verkaveling. Algemeen wordt de vraag omtrent de capaciteit van de bestaande wegenis in functie van het verwacht toenemend verkeer ook bij andere verkavelingen gesteld, waarbij wordt vastgesteld dat enerzijds de verplaatsingen zich spreiden in de tijd (niet alle voertuigen rijden binnen een tijdsbestek van een half uur in/uit de wijk), ook wordt opgemerkt dat niet alle verkeer de route Zeebruggelaan naar Kerkstraat zal volgen, zodat de intensiteit van dit bijkomend verkeer sterk wordt verspreid. Voor fietsers is er bovendien een goed uitgerust fietspad aanwezig parallel met de spoorweg.
Anderzijds zal de realisatie van de woningen in de nieuwe woonwijk zich spreiden over meerdere jaren, waardoor het bijkomend fiets- en voertuigenverkeer slechts gradueel zal groeien. De gewijzigde verkeersstromen, die niet enkel afhankelijk zijn van de nieuwe woonwijk, worden opgevolgd door de bevoegde diensten en de verkeerscommissie zodat indien nodig passende maatregelen uitgewerkt kunnen worden.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de vertraging in de Zeebruggelaan niet zozeer wordt gevormd door de spoorovergang, dan wel een gevolg is van de bestaande situatie op het kruispunt van de Zeebruggelaan met de Kerkstraat, waarbij omwille van ruimtelijke inpasbaarheid geen afzonderlijke afslagstrook richting Brugge kan worden aangelegd.
In het kader van de verkeersdoorstroming in de Kerkstraat werd enkele weken terug aan de bevoegde diensten van het Vlaams Gewest, die de verkeersregelinstallatie beheert langs de gewestweg N371, gevraagd om de werking van de inmeldlussen na te zien en te onderzoeken of er een optimalisatie kan gebeuren.

Kunnen kandidaat-kopers zich opgeven/registreren?

Geïnteresseerde kopers kunnen zich steeds aanmelden op de website van WVI via een inschrijvingsformulier, waarbij naast de persoonlijke gegevens de stad Blankenberge aangestipt moet worden. Deze registratie is kostenloos.

Bijkomende vragen?

Eventuele bijkomende vragen met betrekking tot dit project kunnen steeds worden overgemaakt aan de WVI ter attentie van mevr. Lynn Staelens (l.staelens@wvi.be), met vermelding dat het een vraag voor het project ‘De Lange Thuyn’ betreft.