Inname openbaar domein

Het gebruik of het bezetten van het openbaar domein om werken uit te voeren, een container te plaatsen of om een verhuis of levering te laten plaatsvinden met hinder naar de omgeving, is vergunningsplichtig.

In afwachting van de verdere automatisatie van de aanvraagprocedure, dien je gebruik te maken van één van volgende aanvraagformulieren:

  • plaatsen van een container
  • uitvoeren van bouwwerken
  • verhuis en leveringen
  • uitvoeren van wegenwerken

De innames van het openbaar domein voor bouwwerken, verhuizen en leveringen en wegenwerken, alsook voor manifestaties en evenementen dienen voor aanvraag ingevoerd te worden in het GIPOD.

Dit Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein is het centraal platform om alle innames van het openbaar domein te verzamelen, zodat alle gebruikers hun werken hierop kunnen afstemmen. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in het 'Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest of kortweg het GIPOD-decreet van 4 april 2014'.

Procedure

De aanvraag dient tijdig per e-mail te worden ingediend via iod@blankenberge.be.

Standaard bedraagt de aanvraagtermijn 30 kalenderdagen, waarbij in een aantal gevallen de procedure kan worden verkort (zie toelichting op de aanvraagformulieren).
Deze termijn begint te lopen van zodra de aanvraag ontvankelijk is, m.a.w. als alle vereiste gegevens werden overgemaakt.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt nagezien of de impact van de inname van het openbaar domein tot een minimum wordt beperkt, worden interferenties met andere innames of omleidingswegen onderzocht en wordt het voorstel afgetoetst aan de algemene principes van de signalisatievoorschriften, zonder hierbij afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Bij een ruimere impact wordt het voorstel overlegd met de verkeersdienst van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

Belasting

Op de inname van het openbaar domein is een belasting verschuldigd.

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² dat je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Als download vind je het belastingreglement op het bezetten van het openbaar domein en plaatsen van afsluitingen, materialen en kranen op de openbare weg.