Jobkracht 10

Jobkracht 10

Jobkracht 10 is de dienst voor tewerkstelling en sociale activering van het lokaal bestuur Blankenberge.

Jobkracht 10 start bij een toekenning van een leefloon onmiddellijk voor iedere leefloongerechtigde met een intensieve begeleiding en opvolging. Voor de ene persoon kan dit een traject naar werk zijn, voor de andere persoon stappen op weg naar zelfredzaamheid en integratie.

De werking van Jobkracht 10 heeft dus twee luiken:

  • begeleiding naar werk inclusief stages, taaltrajecten,…
  • sociale activering met aanpak van de randproblemen. 

Taaltrajecten 

Anderstaligen stappen meteen verplicht in een taaltraject, dit houdt in het volgen van Nederlandse les bij SNT of Ligo, eventueel aangevuld met het volgen van de wekelijkse praattafels in de bibliotheek, begeleid door vrijwilligers. De kennis van de Nederlandse taal is een belangrijke poort naar integratie in de samenleving.

Werktrajecten

Leefloongerechtigden met een mogelijkheid tot werk, volgen een werktraject. Er volgt een uitgebreide intake waarbij de stappen naar werk uitgestippeld worden en schriftelijk worden vastgelegd in een contract met alle afspraken en opdrachten, opgemaakt in samenspraak met de cliënt. Er volgen individuele gesprekken, ze nemen deel aan groepsprojecten enz. 

Sociale activering

Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of veel randproblemen, worden doorverwezen naar sociale activering binnen Jobkracht10. Ook voor deze zwakke doelgroep worden de te nemen stappen schriftelijk vastgelegd in een contract: het volgen van een psychische begeleiding, het werken aan middelenmisbruik, het aanvragen van een FOD-uitkering,… Het is belangrijk om te investeren in een traject dat toelaat dat de betrokkene zich duurzaam integreert in de maatschappij en de weg naar werk terugvindt.

Groepsprojecten

Groepsprojecten leveren nuttige info op over competenties van de cliënt, bevordert de sociale cohesie i.f.v. aansluiting vinden in de maatschappij en geeft hen een zinvolle dagbesteding. 

  • Keukenproject De Kokkerel
  • Inschakelings- en activeringsproject De Moestuin
  • Participatieproject De Inspraak
  • Vrijetijdsproject (begeleide toeleiding naar bestaand aanbod) i.s.m. Cultuurcentrum, Sportdienst enz. 

Onkruidploeg De Busters 

Sinds maart 2017 worden leefloongerechtigden ingeschakeld in de Busters, een ploeg die het onkruid in het straatbeeld aanpakt of zwerfvuil opruimt op strand en duinen. In de winterperiode wordt alternatief binnenwerk voorzien.

Werkstraffen

Een begeleider van Jobkracht10 coördineert de inzet van personen die een werkstraf uitvoeren binnen de diensten van het lokaal bestuur.

Mobiliteit 

Jobkracht herverdeelt gevonden fietsen en organiseert cursussen Leren fietsen voor volwassenen i.s.m. een partnerorganisatie. Een vrijwilliger met leefloon sleutelt aan de gevonden fietsen met het oog op herverdeling aan de doelgroep.

Het nodige wordt gedaan om de mobiliteit van de doelgroep te verhogen door het regelen van gunstige tarieven bij het openbaar vervoer.

Via de intergemeentelijke samenwerking Werkkracht 10 wordt een financiële tussenkomst geboden voor het behalen van een rijbewijs B.

Digitalisering en E-inclusie 

Jobkracht is betrokken bij het dichten van de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen. Vlaanderen zet zich in om projecten rond e-inclusie te lanceren, Jobkracht is betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten en bouwt ook concrete acties uit. 

Zo werden er tweedehands laptops ingezameld en verdeeld onder kinderen in kwetsbaarheid. Ook via de actie Heartware van Ondernemers voor een warm België werden tweedehands laptops verdeeld.

Via het project Digibanken werd de bestaande werking van Digihelpers verder uitgebouwd.

Via het project Inclusion for Belgium van de Podmi worden digiscans aan huis aangeboden bij cliënten en wordt een lerend netwerk opgezet van maatschappelijk werkers rond blended hulpverlening.

Daarnaast werd ook de digitale rechtenverkenner Sien on-line gelanceerd.

Er wordt ook betaalbaar wifi gepromoot bij kwetsbare gezinnen.

De projectmedewerker Zorg en Welzijn wordt ingezet om de acties rond e-inclusie te coördineren en een lokaal beleidsplan e-inclusie op te stellen.

Het Kinderpaleis 

Het Kinderpaleis is een tweedehandswinkel voor kinderkledij en speelgoed waar ook vrijwilligers worden ingezet.

Voedselbedeling

De voedselbedeling wordt uitgevoerd door VZW Vincentius. Jobkracht 10 leidt het transitietraject naar sociale kruidenier, met vzw Oranje als partner.

Waarvoor kan je bij ons terecht?