Marien ruimtelijk plan (2026-2034) RSS

Nog tot en met 27 augustus 2024 wordt een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden, en het bijbehorende strategisch milieueffectenrapport.

In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats; denk maar aan hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee. Op basis van Europese regelgeving is elk EU-land verplicht om een MRP op te stellen. Het huidige ontwerp is de derde versie van het MRP en geldt voor 8 jaar, van 2026 tot 2034. 

De documenten vind je ter inzage via deze link.

Mogelijkheid om advies te geven 

Wens je te reageren? Dan doe je dat rechtstreeks naar de federale overheid. Reageren kan tot 27 augustus 2024: 

  • per e-mail: marien.milieu.marin@health.fgov.be met de vermelding raadpleging MRP 2026-2034
  • Met de post met de vermelding raadpleging MRP 2026-2034 naar:
    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    DG Leefmilieu - dienst Marien Milieu
    Galileelaan 5/2, 1210 Brussel
Gepubliceerd op donderdag 20 juni 2024 9.30 u.