Meeuwenoverlast

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Het aantal resterende semi-natuurlijke broedgebieden slinkt immers zienderogen. Daarom zoeken meeuwen alternatieve nestgelegenheden en durven ze in de steden al eens boven op gebouwen te broeden. Bovendien vinden ze in stedelijke gebieden ook gemakkelijk voedsel.

De aanwezigheid van meeuwen leidt bij inwoners en toeristen tot ergernis en overlast maar deze problematiek is niet gemakkelijk op te lossen want meeuwen zijn beschermde vogelsoorten. Men kan ze niet zomaar bejagen of verstoren, ook mogen hun eieren of nesten niet vernietigd worden.

Het stadsbestuur neemt al verschillende maatregelen om overlast door meeuwen te beperken:

 • het huisvuil wordt ‘s nachts opgehaald
 • de vuilnisbakken in de stad en op het strand worden verschillende keren per dag leeggemaakt
 • verkrotting en leegstand worden tegengegaan om ongewenste nestvorming te voorkomen
 • er wordt opgetreden tegen het voederen van meeuwen
 • sensibiliseringsacties wijzen o.a. op het voerderverbod

Ook bewoners en toeristen kunnen een paar praktische vuistregels in acht nemen om meeuwenoverlast te voorkomen:

Voorkom afval:

 • Zet je huisvuilzakken zo kort mogelijk voor de ophaling buiten
 • Vermijd etensresten of ander vrijliggend afval

Voorkom nestvorming:

 • Betreed, indien mogelijk, regelmatig je dak of tuin (in het bijzonder van april tot eind juni). Je storende aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk om er een nest te bouwen.
 • Zorg voor een glad dakoppervlak zonder obstakels, zodat er zich geen nestmateriaal kan opstapelen.
 • Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak
 • Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen plaatsen, vooral op platte of licht hellende daken die geschikt zijn voor nestvorming
 • Kabels of draden op vlakke of lichthellende daken zijn wat minder effectief tegen nestvorming, maar verhinderen dat meeuwen komen rusten of slapen. Zo komen er minder uitwerpselen op het dak terecht

Vernietig nooit eieren:

Het mag niet (meeuwen zijn beschermde vogels) en het helpt niet! Vogels leggen gewoon nieuwe eieren.

Voeder de meeuwen niet:

Het voederen is verboden.
Bovendien lijden de meeuwen heus geen honger en kunnen etensresten ook ongedierte aantrekken.

Als dit niet helpt, als je denkt dat er meeuwen op jouw dak nestelen (maar je zelf je dak niet kunt inspecteren), als je pogingen tot nestvorming vaststelt of als je andere problemen in verband met meeuwen hebt, kan je dit melden aan de Milieudienst.
Onze diensten zullen onderzoeken hoe de problemen, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden, aangepakt kunnen worden.

Meer info via www.meeuwenindestad.be.