Mestactieplan (MAP7): PLAN-MER kennisgeving RSS

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Er loopt een inspraakprocedure tot 02 september.

Met dit plan wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Van 05 juli 2024 tot en met 02 september 2024 kan iedereen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden, indien je dat wenst. 

Hoe kan je de nota inkijken?

Download de nota hier. 

Of kijk het in op het stadhuis (tijdens de openingsuren van de dienst Stedenbouw) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe kan je jouw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 02 september 2024 kan je jouw opmerkingen bezorgen:

Meer info

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2024 8 u.