Overlast meeuwen RSS

De voorbije jaren werd het Lokaal Bestuur in toenemende mate geconfronteerd met klachten inzake overlast veroorzaakt door meeuwen. Om te vermijden dat de klachten toenemen is het noodzakelijk dat zowel het Lokaal Bestuur als de inwoners de nodige acties ondernemen.

Algemeen

Meeuwen zijn typische kolonievogels die traditioneel broeden in duingebieden en schorren. Ze voeden zich met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes,... Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust de voorbije eeuw, verdwenen hun natuurlijke broedgebieden en raakten ze steeds meer in de verdrukking. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan, en maken ze steeds meer hun nest op de daken van woningen in de steden.

Klachten

In Blankenberge ontvangen wij regelmatig meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, de vervuiling en de agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in het voorjaar en de zomer veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, veel overlast.

Wat kunnen inwoners, tweede verblijvers, handelaars en toeristen doen?

 • Voorkom nestvorming op jouw dak. Probeer het dak regelmatig te betreden in het voorjaar en verwijder eventueel aanwezig nestmateriaal.
 • Voeder meeuwen niet. Er is sowieso voldoende voedsel aanwezig voor deze dieren.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten.
 • Vermijd zwerfvuil.

Wat doet de stad?

 • De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt.
 • Elk jaar opnieuw stuurt de Cel Milieu een brief aan de verhuurkantoren met de vraag om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voorkomen van nestvorming door meeuwen.
 • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein.
 • Het college dient jaarlijks een aanvraag in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) voor het verkrijgen van een afwijking op de wetgeving met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.
  • Meeuwen zijn zowel op grond van de Europese als de Vlaamse wetgeving beschermd. Met deze aanvraag kan een vergunning bekomen worden om nestmateriaal te laten verwijderen en de eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden.
  • De vergunning laat nooit toe om de nesten te verstoren, als er reeds kuikens aanwezig zijn.
  • Eenmaal de eieren uitgekomen zijn (in de maand juni) mag het nest, conform de vigerende wetgeving, niet meer verwijderd worden en dient de broedplaats met rust gelaten te worden. In dit stadium dient men te wachten tot de jongen uitvliegen en dus het nest verlaten (half augustus).
  • Indien er, ondanks alle genomen maatregelen, toch nestvorming is door meeuwen op jouw gebouw, dan kan je dit melden via het mailadres milieu@blankenberge.be. De Brandweer zal, in de mate van het mogelijke, langskomen om eieren te schudden of te prikken zodat er geen jongen geboren worden.

Wat mag niet?

 • Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Ze mogen tijdens de broedperiode (april tot augustus) niet bestreden worden. Je mag ze nooit vangen of doden. Ook hun jongen en nesten zijn beschermd.

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 11.07 u.