Onderwijscheques

Ouders bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is (voor het kleuter- tot en met het secundair onderwijs) hebben onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijscheques.

Voorwaarden

De aanvrager (ouder of de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind en hiervoor een Groeipakket ontvangt) moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De onderwijscheques worden toegekend aan:

 • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
 • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Procedure

De onderwijscheques kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgende jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

De onderwijscheques gelden voor de periode van 1 juli van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kunnen maar eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Bedrag

 • De cheques worden aan de begunstigde bezorgd tegen een contante betaling van € 2 per cheque.
 • De waarde van elke cheque bedraagt € 10.
 • Op iedere onderwijscheque staat de naam van de leerling.
 • Het gebruik van deze cheques is strikt persoonsgebonden.
 • De onderwijscheques gelden voor het ganse schooljaar (tot 30 juni).
 • Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.

Aantal cheques

 1. Kleuter onderwijs: 4 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 8
  • Tussenkomst OCMW: € 32
 2. Lager onderwijs: 8 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 16
  • Tussenkomst OCMW: € 64
 3. Eerste graad secundair onderwijs: 12 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 24
  • Tussenkomst OCMW: € 96
 4. Tweede en derde graad secundair onderwijs: 16 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 32
  • Tussenkomst OCMW: € 128

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een inschrijvingsbewijs van de school alsook een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het Groeipakket, waarop vermeld staat wie instaat voor de opvoeding van het schoolgaande kind, bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

 • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
 • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.