Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn een betaalmiddel voor schoolfacturen.

Iedere cheque heeft een waarde van € 10, je betaalt zelf € 2 per cheque.

  Aantal cheques (max. per kind) Waarde één cheque Totale waarde Tussenkomst ouder
Kleuter Onderwijs 4 € 10 € 40 € 8
Lager Onderwijs 8 € 10 € 80 € 16
Secundair Onderwijs 32 € 10 € 320 € 64

Extra info:

- Het gebruik van de cheques, op naam van de leerling, is strikt gebonden.

- De onderwijscheques kunnen aangevraagd worden vanaf 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe schooljaar tot 31 mei van datzelfde schooljaar.

- De onderwijscheques zijn geldig voor het ganse schooljaar.

- Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.

Voor wie?

Onderwijscheques worden toegekend aan de ouder (of de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind en hiervoor een Groeipakket ontvangt) bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

Inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.