Onderwijspremie

Studenten hoger of tweedekansonderwijs hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een onderwijspremie.

Voor wie?

  • Studenten hoger onderwijs: ontvangen deze premie tot zij één bachelordiploma behalen en dit tot de leeftijd van 25 jaar.
  • Deelnemers tweedekansonderwijs: ontvangen deze premie tot zij één einddiploma secundair onderwijs behalen en dit ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De onderwijspremie wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste(*);
  • personen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Procedure

De onderwijspremie kan voor het lopende schooljaar aangevraagd worden vanaf 1 augustus tot en met 31 mei.

De premie is geldig voor de periode van 1 september van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kan slechts eenmaal per schooljaar worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Bedrag

  • Studenten hoger onderwijs en deelnemers tweedekansonderwijs ontvangen per schooljaar een tegemoetkoming van € 250 die binnen de maand na de aanvraag overgeschreven wordt op hun rekening.
  • De onderwijspremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een inschrijvingsbewijs van de universiteit, hogeschool of tweedekans-onderwijsinstelling bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

 Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.