Onderwijspremie

Studenten hoger onderwijs en Tweedekansonderwijs ontvangen per schooljaar een onderwijspremie van € 250.

De premie wordt uitbetaald aan de student zelf.

De onderwijspremie kan aangevraagd worden vanaf 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe schooljaar tot 31 mei van datzelfde schooljaar.

 

Voor wie?

- Studenten hoger onderwijs ontvangen de onderwijspremie tot zij één einddiploma behalen.

- Deelnemers Tweedekansonderwijs ontvangen de onderwijspremie tot zij één diploma secundair onderwijs behalen.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- Inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.

- Bankkaart (kopie) van de student zelf.