Plaatsen strandcabines

De recreatieve standplaatsen worden telkens toegekend voor één badseizoen.
Na verloop van deze termijn worden de recreatieve standplaatsen stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het college van burgemeester en schepenen in de gevallen bepaald in artikel 15.

Aanvraagprocedure voor een nieuwe of vrijgekomen standplaats

De vergunning voor een nieuwe of vrijgekomen recreatieve standplaats moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen, teneinde de administratieve diensten in staat te stellen de nodige schikkingen te treffen voor het opmaken van de rangschikkingslijsten van de aangezochte plaatsen. Bij deze aanvraag moet eveneens vermeld worden of de strandcabine voor eigen gebruik of voor verhuur aan derden is bestemd.
Indien op een aanvraag één of meer keuzes worden opgegeven, ongeacht verdere specificaties, kan de aanvrager de volgorde hiervan niet wijzigen. Hij kan eventueel wel verdere specificaties toevoegen op zijn oorspronkelijk aanvraagformulier.

De rangschikkingslijsten worden als volgt opgemaakt:

 1. Een lijst voor kandidaat-vergunninghouders voor een specifieke standplaats.
 2. Een lijst voor kandidaat-vergunninghouders voor een standplaats in een bepaalde rij.
 3. Een lijst voor kandidaat-vergunninghouders voor een standplaats in een bepaalde zone.
 4. Een lijst voor kandidaat-vergunninghouders voor een standplaats zonder voorkeur.

Het college van burgemeester en schepenen wijst de vergunningen steeds toe aan de kandidaat-vergunninghouder die het meest batig is gerangschikt.
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot een eerste toewijzingsronde, waarbij de vrijgekomen recreatieve standplaatsen worden toegekend aan de kandidaat-vergunninghouders die een geldige aanvraag hebben ingediend en die op de rangschikkingslijst batig gerangschikt staan als een standplaats voor eigen gebruik.
Vervolgens kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een of meerdere toewijzingsronden waarbij vrijgekomen recreatieve standplaatsen, waarvoor geen aanvragen werden ingediend, worden toegekend aan nieuwe en laattijdige aanvragers voor een standplaats voor eigen gebruik en waarbij de rangschikking van de kandidaat-vergunninghouders op de rangschikkingslijst wordt behouden.

Vervolgens gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de toewijzingsronde voor de toekenning van de vrijgekomen recreatieve standplaatsen aan de aanvragers voor een standplaats voor verhuring aan derden. Het verhuren van strandcabines aan derden is vanaf 2014 nog enkel toegelaten aan de kant van de Zeedijk en/of middenrijen.

De vergunning voor een recreatieve standplaats is persoonsgebonden en wordt uitsluitend toegekend aan degenen die eenzelfde gezin vormen en derhalve op hetzelfde adres hun hoofdverblijfplaats hebben.
De vergunninghouder van een recreatieve standplaats kan deze alleen overdragen, na een voorafgaandelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen aan bloedverwanten van de eerste graad.

Overdrachten of afstand van een recreatieve standplaats aan derden is verboden, bijgevolg kan een standplaats nooit doorverkocht worden samen met de cabine.

Het college van burgemeester en schepenen zal vrij mogen beschikken over elke recreatieve standplaats die zonder zijn bestemming aan derden werd overgedragen of afgestaan, zonder dat de vergunninghouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding kan eisen.

Standplaats

In principe moeten de strandcabines steeds geplaatst worden op dezelfde standplaats als het vorige jaar. Het college van burgemeester en schepenen kan echter jaarlijks op gelijk welk moment een andere opstelling bepalen.

De vergunninghouder van een recreatieve standplaats beschikt over 4 meter vóór en 4 meter achter zijn strandcabine. Wanneer er achter de strandcabine geen 4 meter beschikbaar is, heeft hij recht op 6 meter vóór de strandcabine.

Vergunningsprijs

 • De vergunningsprijs voor een recreatieve standplaats op het strand te Blankenberge voor eigen gebruik, bedraagt € 150,00 per aanslagjaar.
 • De vergunningsprijs voor een recreatieve standplaats op het strand te Blankenberge voor eigen gebruik door kroostrijke gezinnen, waarvan drie kinderen beneden de zestien jaar in leven zijn op 1 april van het desbetreffende dienstjaar, bedraagt € 120,00 per aanslagjaar. Deze vergunningsprijs geldt echter maar voor één recreatieve standplaats en alleen in het geval de recreatieve standplaats uitsluitend gebruikt wordt door de aanvrager-eigenaar van de strandcabine en zijn gezin.
 • De vergunningsprijs voor een recreatieve standplaats op het strand te Blankenberge voor verhuring aan derden bedraagt € 450,00 per aanslagjaar.

De desbetreffende vergunningsprijs moet vóór een bepaalde datum betaald zijn. Voor de strandcabines waarvan het standrecht niet betaald is binnen de gestelde termijn, zal de standplaats aan een nieuwe aanvrager toegekend worden. Indien er geen aanvragen voor deze standplaats zijn kan de betrokkene, mits een nieuwe schriftelijke aanvraag, zijn zelfde standplaats behouden.

Elk bedrog of overtreding, en onder meer het verhuren van een strandcabine die aangegeven is voor eigen gebruik, worden onverminderd de betaling van het verschuldigde bedrag, bestraft met het verlies van het standrecht en wordt de standplaats automatisch toegekend aan een nieuwe aanvrager.

Staat van de strandcabine en afmetingen

De strandcabines dienen steeds in goede staat te verkeren en moeten geschilderd zijn in lichte kleuren.

De strandtoezichter zal tijdens de jaarlijkse controleronde de staat van de geplaatste strandcabine nazien. Als er herstellingswerken en/of schilderwerken uitgevoerd moeten worden, zal de vergunninghouder in een brief worden aangemaand om de nodige herstellingen en/of schilderwerken uit te voeren. De vergunninghouder krijgt één jaar de tijd om de strandcabine in orde te brengen. Indien de vergunninghouder onwillig is of nalaat de opgelegde herstellingen en/of schilderwerken uit te voeren zal hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan het college van burgemeester en schepenen als gevolg de vergunning schorsen of intrekken.

De vergunninghouder van een recreatieve standplaats is verantwoordelijk voor de netheid in en rond de strandcabine. Hij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op zijn strandcabine, bijvoorbeeld bij stormweer. De vergunninghouder van een recreatieve standplaats die gelegen is op het einde en begin van een rij is verantwoorde­lijk voor het toezicht - bijvoorbeeld bij langdurige sterke wind - op het vrijkomen van de steunbalken waardoor de strandcabine scheef kan komen te staan. In ieder geval ontzegt de Stad Blankenberge zijn aansprakelijkheid op elk vlak.

Een 'nieuwe' strandcabine, die na 1 januari 2004, op het strand geplaatst wordt, moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het lastenboek (voor bijkomende inlichtingen dien je contact op te nemen met de strandtoezichter (T 0470 45 78 90 - strandtoezicht@blankenberge.be):

 • Het dak en de vloer mogen maximum 5 cm buiten de zijwanden uitsteken.
 • De steunbalken die dienen om de strandcabine te ondersteunen mogen maximum 5 cm buiten de vloer uitsteken.

Schadevergoeding

De vergunninghouder van een recreatieve standplaats kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de vergunningsprijs in de hierna vermelde gevallen:

 • verbod van het Stadsbestuur of de hogere overheid om ter hoogte van de vergunde recreatieve standplaats te baden;
 • schade wegens onweer, overstromingen, storm of om het even welk geval van overmacht;
 • een tijdelijke ingebruikneming van het strand en de zeedijkwandeling voor het houden van feesten, plechtigheden, toeristische manifestaties en sportactiviteiten, ingericht door of met medewerking van het stadsbestuur of de hogere overheid;
 • intrekken of niet toekennen van de strandconcessie aan de stad Blankenberge door de hogere overheid.

Plaatsen en weghalen van de strandcabines

Wegens de nivelleringswerken op het strand kunnen de strandcabines slechts geplaatst worden vanaf zaterdag 26 maart 2022 tot en met zondag 1 mei 2022.

Alvorens de strandcabine te plaatsen dient met de strandtoezichter contact genomen te worden. De strandtoezichter zal dan de juiste plaats aanduiden (T 050 636 793 of T 0470 45 78 90). Hij zal na plaatsing op de buitenkant van elke strandcabine het nummer van de strandcabine noteren. Dit nummer moet op de strandcabine altijd zichtbaar blijven. Indien de strandcabine niet geplaatst wordt vóór het einde van deze periode vervalt de vergunning voor een recreatieve standplaats.

De strandcabines mogen niet weggehaald worden vóór donderdag 1 september 2022 en moeten van het strand verwijderd zijn uiterlijk zondag 2 oktober 2022.
In het geval de strandcabine niet tijdig weggenomen wordt kan het college van burgemeester en schepenen de ontruiming van de recreatieve standplaats bevelen of de strandcabine ambtshalve doen verwijderen op kosten en risico van de vergunninghouder.

Oprijregeling tot de voetgangerszone voor het plaatsen en wegnemen van de strandcabines:

 • van maandag tot zaterdag vanaf 5.30 uur tot 21.30 uur;
 • op zondagen en feestdagen: vanaf 5.30 uur tot 13 uur.

Extra info

 • Voor alle informatie over de standplaatsen, de strandcabines, enzovoort kan je de strandtoezichter telefonisch contacteren op het nummer T 050 636 793 of T 0470 45 78 90, persoonlijk tijdens de openingsuren in het kantoor van de strand- en reddingsdienst (gelegen op het strand in het King Beach-complex), na afspraak of via e-mail (strandtoezicht@blankenberge.be).
 • Het volledige lastenboek op het plaatsen van strandcabines op het strand te Blankenberge kan ingezien worden in het kantoor van de strandtoezichter.
 • Met ingang van de paasvakantie tot 15 september wordt de toegang voor honden verboden op het strandgedeelte dat zich uitstrekt van het staketsel tot en met de voet van de duinen aan de Gadeynehelling. Honden dienen te allen tijde aan de leiband gehouden te worden.
 • Het is ten strengste verboden te baden buiten de zones die door de redders bewaakt worden en de baders dienen de richtlijnen van de redders te volgen.
 • Bij het weghalen van de strandcabines is het verboden grote stukken afval bij de vuilnisbakken op het strand achter te laten zoals bijvoorbeeld kapotte zetels, kapotte stukken van de strandcabine, enzovoort. Dit dient door de eigenaars naar het recyclagepark gebracht te worden.
 • Het is verboden de meeuwen te voederen en vissen moet gebeuren in de daarvoor voorziene zones.
 • Bij het vaststellen van vandalisme word je verzocht de politie onmiddellijk te contacteren (T 050 42 98 42).
 • Op de dag van het bloemencorso mag elke vergunninghouder van een standplaats maximaal 4 stoelen plaatsen op de Zeedijk binnen de perceelgrenzen van de blok waarin de strandtent zich bevindt en voor zover er nog voldoende plaats is. De stoelen dienen geplaatst te worden vóór 10 uur.