Premie water, gas en elektriciteit voor gezinnen

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst toe in de kosten voor het verbruik van water, gas en elektriciteit.

Voorwaarden

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De premie water, gas en elektriciteit wordt toegekend aan:

  • gezinnen met minstens 2 minderjarige kinderen ten laste met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste (*);
  • gezinnen met een budgetmeter met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste (*);
  • éénoudergezinnen met minstens 1 minderjarig kind ten laste met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste (*);
  • éénoudergezinnen in budgetbeheer bij het OCMW die ten minste 1 minderjarig kind ten laste hebben;
  • gezinnen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar die ten minste 2 minderjarige kinderen ten laste hebben;
  • éénoudergezinnen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar die ten minste 1 minderjarig kind ten laste hebben.

Een kind ten laste is een kind waarvoor op 1 januari van het aanvraagjaar een Groeipakket wordt uitbetaald.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

Bedrag

De premie water, gas en elektriciteit is gelijk aan het maandelijks verbruik met een maximum van € 150,00. De premie kan eenmaal per jaar aangevraagd worden en wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Uitzonderingen

De premie wordt niet toegekend indien de aanvrager van het OCMW een tussenkomst in de energiekosten ontvangt. Dit moet gestaafd worden door middel van een recent attest van het OCMW waarin duidelijk vermeld wordt dat de aanvrager geen tussenkomst in de energiekosten ontvangt.

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het Groeipakket, waaruit blijkt dat voor het vereiste aantal kinderen op 1 januari van het aanvraagjaar een Groeipakket betaald werd, bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

Bij de aanvraag bezorg je een kopie van de laatste tussentijdse factuur van gas, elektriciteit of water. Personen met een budgetmeter voegen rekeninguittreksels toe waarop de opladingen van de voorgaande maand vermeld staan.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest budgetbeheer;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.