Gemeentelijke geboortepremie - kraamgeld

De geboortepremie wordt éénmalig toegekend voor elke geboorte en elk in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven doodgeboren kindje.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
  • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Procedure

De aanvraag voor de premie kan enkel gebeuren in het Sociaal Huis aan het Sociaal Infopunt binnen de zes maanden na de geboorte van het kind.

Bedrag

  • De geboortepremie bedraagt € 125 en wordt toegekend aan de ouder bij wie het kindje gedomicilieerd is (of geweest zou zijn indien het om een doodgeboren kindje gaat).
  • De geboortepremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

Een recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar te vernieuwen).