Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Wat is er veranderd?

 • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
 • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.
 • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.
 • U betaalt na de online aanvraag op het Omgevingsloket de vereiste retributie opgelegd in het huishoudelijk en tariefreglement algemene administratie:
  • In het Omgevingsloket invoeren van analoge aanvragen voor een omgevingsvergunning via het vereenvoudigde loket voor bouwaanvragen waarvoor de medewerking van een architect niet verplicht is wordt de retributie vastgesteld op € 200 per aanvraag.
  • Voor handelingen die betrekking hebben op de aanvragen omgevingsvergunning wordt de retributie als volgt vastgesteld:
1 Aanvragen voor een omgevingsvergunning    
  Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen Basisbedrag voor handelingen vrijgesteld van architect € 50
    Basisbedrag voor handelingen met architect € 100
    Voor meergezinswoningen of een bouwproject van meer dan 1 woning of woongelegenheid + € 100 per bijkomende woning of woongelegenheid
    Voor handel, horeca, diensten, bedrijvigheid,... + € 100 per bijkomende begonnen schijf van 100 m² met een maximum van
€ 1.500
  Voor het verkavelen van gronden Basisbedrag € 100
    Voor een verkaveling van meer dan één kavel + € 100 per bijkomende kavel
  Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2   € 100
    In combinatie met stedenbouwkundige handelingen € 0
2 Het actualiseren van een gecoördineerde omgevingsvergunning   € 100
3 Bijstellen van een omgevingsvergunning Van de milieuvoorwaarden en/of het voorwerp of de duur van een ingedeelde inrichting of activiteit en/of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden € 100
    Voor het verkavelen van gronden € 100 vermeerderd met
€ 100 per bijkomend kavel
4 Omgevingsmeldingen Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen € 25
    Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 € 25
5 Aanvragen voor het omzetten naar een permanente omgevingsvergunning   € 100
6 Aanvragen voor een stedenbouwkundig attest   € 50

Na het volledig en ontvankelijk verklaren van een omgevingsaanvraag wordt een factuur verstuurd.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.