Projectsubsidie Noodfonds

Om tegemoet te komen aan de extra kosten en geleden verliezen bij verenigingen door de lockdown die het coronavirus met zich meebracht, werd het Noodfonds in het leven geroepen. Blankenberge kreeg een aanzienlijk bedrag dat we willen inzetten om onze lokale erkende vrijetijdsverenigingen een hart onder de riem te steken.

In het werkingsjaar 2020 werd al beslist met dit geld de werkingssubsidies van onze verenigingen te verhogen met 50%. Dit voor een totaalbedrag van € 70.087,00.

Daarnaast werd ook een deskundige Vrije Tijd aangeworven. Hij zal werken als aanspreekpunt voor het verenigingsleven. De verenigingen kunnen met hun ideeën, vragen, bedenkingen bij hem terecht.

Een projectsubsidie

En nu is er dus ook de mogelijkheid voor verenigingen om een project in te dienen en zo een extra subsidie te verzilveren. De gemeenteraad van 20/04/2021 keurde hiervoor een projectsubsidie­reglement goed.

Jullie kunnen als erkende vrijetijdsvereniging een project indienen dat kadert in het relanceplan van jullie vereniging, m.a.w. een project dat de vereniging helpt herop te starten in het volgende werkingsjaar. Belangrijk voor deze aanvraag is dat jullie zeer goed motiveren waarom het aangevraagde project zo belangrijk is voor jullie heropstart of doorstart als vereniging.

De projecten die men kan indienen kunnen zeer divers zijn. Ze kunnen gaan van ontsmettingsmateriaal voor de vereniging, extra materiaal om in bubbels te kunnen werken, extra onkosten of een kleine investering die nodig is om herop te starten, maar ook bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit om nieuwe leden te werven, je werking te promoten of om zo extra geld te kunnen binnenhalen voor de vereniging. Sommigen hebben nu de middelen niet meer om dit te organiseren, denk maar aan bijvoorbeeld de huur van een muziekinstallatie en andere materialen.

Hoe kan een vereniging hier gebruik van maken?

Jouw vereniging heeft een idee voor een project? Jullie kunnen dan een projectaanvraag indienen bij de dienst Vrije Tijd. De dienst zal de schriftelijke aanvraag om de subsidie te krijgen in functie van het relanceplan nakijken. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist uiteindelijk over het al dan niet toekennen van de projectsubsidie.

Er werd een verdeelsleutel uitgewerkt. Aan de hand van een flowchartmodel kunnen jullie kijken in welke categorie men valt met de vereniging en zo zal bepaald worden hoe hoog het aan te vragen maximum subsidiebedrag kan zijn. Elke vereniging zal minimum € 500,00 kunnen aanvragen en het maximumbedrag werd vastgelegd op € 2.000,00 afhankelijk van onder welke categorie de vereniging valt.

Elke vereniging die een project indient, moet er ook rekening mee houden dat er een eigen inbreng van 20% moet zijn.

Er kan tijdens het werkingsjaar 2021-2022 slechts één project per vereniging ingediend worden. Er zullen twee momenten voorzien worden waarop men een aanvraag kan doen. Jullie kiezen zelf wat de meest geschikte periode is:

  • Eerste periode: tussen 1 juni 2021 en 31 augustus 2021
  • Tweede periode: tussen 15 november 2021 en 31 januari 2022

Het project wordt aangevraagd en digitaal ingediend via de website van het Lokaal Bestuur Blankenberge. Deze link is enkel actief tijdens de aanvraagperiodes. Ook het evaluatieformulier zal digitaal ingevuld moeten worden (voor wie dit niet lukt, kan een papieren versie opgehaald worden in het Infopunt Toerisme).

Als bijlage vind je onderaan deze pagina het goedgekeurde reglement waar alle nodige informatie in terug te vinden is.

Heb je een idee, maar twijfel je over het project dat je wil indienen of heb je vragen,… neem dan gerust contact op met Maarten Baert, deskundige Vrije Tijd via:

Wees creatief en we zijn alvast benieuwd naar jullie projectaanvragen die kunnen helpen het lokale vrijetijdsleven in het algemeen en het verenigingsleven in het bijzonder een goede doorstart te laten maken in Blankenberge.