Sociale premies en tegemoetkomingen

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent verschillende sociale voordelen toe aan inwoners* van Blankenberge, in het bijzonder aan gezinnen (met of zonder kinderen), senioren (+65), alleenstaanden en zorgbehoevenden.

*gedomicilieerd te Blankenberge

Wanneer kom je in aanmerking voor sociale premies?

1. Gezinnen met of zonder kinderen

  • Je bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 25.001*.
  • Je bezit maximum één onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) waarvan het niet-geïndexeerd K.I. niet hoger is dan € 1.500.

2. Senioren (65+), alleenstaanden en zorgbehoevenden

  • Je bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 22.501*.
  • Je bezit maximum één onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) waarvan het niet-geïndexeerd K.I. niet hoger is dan € 1.500.

*de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen.

Je voldoet aan de voorwaarden… Wat nu?

Je komt langs in het Sociaal Infopunt (bij voorkeur op afspraak) en je neemt alle nodige documenten mee.

Welke documenten neem je altijd mee?

  • Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden (indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk).
  • Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.
  • Een recent attest van de FOD Sociale Zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevend is.

Opgelet: voor sommige premies moet je een extra document meebrengen. De extra documenten staan steeds vermeld bij de afzonderlijke premies.

Premies op maat

Als burger weet je zelf best wat je nodig hebt. Daarom kan je vrij kiezen tussen de verschillende premies. Nadat er is vastgesteld dat je recht hebt op sociale premies wordt er door het Sociaal Huis een score berekend. Hoe hoger je score, hoe meer voordelen je krijgt.

Het bepalen van je score is afhankelijk van je financiële situatie, gezinssituatie, gezondheid en het onderwijsniveau van je kinderen.

Deze score wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is geldig tot en met 31 december van het jaar waarin de aanvraag gebeurde.

Indien de begunstigde van de premie openstaande schulden aan het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft, wordt deze premie uitbetaald na verrekening ervan met de openstaande schuld.