Startschot voor woonproject De Lange Thuyn RSS

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het woonproject De Lange Thuyn in Blankenberge eindelijk vorm. Op de grens met het poldergebied in het zuidoosten van Blankenberge realiseren WVI, het lokaal bestuur Blankenberge en sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof een nieuwe woonbuurt.

In totaal komen er 239 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren. 

Het wordt een hedendaags woonproject met aandacht voor verschillende woonvormen, ruimte voor groen en water, sociale leefbaarheid en slim waterbeheer. Met dit project wil de stad een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond, maar meteen ook inspelen op de tendens van gezinsverdunning en vergrijzing - die om nieuwe woningtypes vraagt. Binnen het woonproject komt een divers aanbod aan bouwgronden, huurwoningen en -appartementen, volledig in het groen.

Divers en betaalbaar woonaanbod

WVI zal in totaal 133 bouwkavels op de markt brengen die variëren van 167 tot 846 m². Daarvan zijn er 50 bestemd voor koppelwoningen, 33 voor vrijstaande woningen en 50 voor een gesloten bebouwing. Kopers kunnen nog steeds met een eigen architect en aannemer naar keuze aan de slag gaan. 

Sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof zal 106 woonentiteiten realiseren, verspreid over 5 projectzones. Hiervoor werd het architectenkantoor Ampe.Trybou na een ontwerpwedstrijd aangesteld als ontwerper. De woningen zullen voldoen aan alle huidige energetische vereisten: zo komt er een doorgedreven isolatie en zet het project in op duurzame energie, wat zal resulteren in een lagere energiekost.

Ruimte voor groen

Het woonproject is opgevat als een groene tuin: een aaneenschakeling van woonweefsel en groene ruimtes die samen de tuin vormen. Zo wordt op het openbaar domein enkel de rijweg verhard, en worden niet langer voetpaden aangelegd. De toegang tot de woning is voorzien via stapstenen of grasdallen. Opritten en collectieve parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.

Open polderlandschap

Een essentieel onderdeel van het woonproject zijn de zachte, groene overgangen naar het omliggende polderlandschap. Zo vloeit het open landschap en het woonproject geleidelijk in elkaar over. Dit wordt versterkt door de groenstructuren langsheen de wadi’s. Bijkomend wordt een zone van 5 meter langs de bestaande waterlopen gevrijwaard van bebouwing.

Mobiliteit

De nieuwe woonbuurt is bereikbaar via de Lissewegestraat. Bijkomende ontsluitingen worden voorzien via het Reigerpad en de Sneppenlaan, maar tussen deze drie deelzones is er geen verbinding mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Meerdere doorsteken tussen de verschillende woonvolumes en -zones creëren een groen netwerk die buurtparkjes en wegen met elkaar verbinden, en aansluiten op het aanliggende fiets- en wandelnetwerk. Zo loopt parallel met het spoor een fietsverbinding tot aan het station.

Slim waterbeheer, maximale beleving

Verschillende waterpartijen spelen een belangrijke rol in een duurzaam waterverhaal en maximale waterbeleving. Zo wordt in het woonproject een collectieve buffervoorziening met vertraagde afvoer geïntegreerd. Door het regenwater tijdelijk lokaal vast te houden, ontlasten we bij hevig regenval de riolering, maar behoeden we het gebied ook tegen droogte.

Parallel met de rijweg worden wadi’s voorzien. Bij zo’n wadisysteem stroomt het regenwater van de wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi’s. Aanvullend worden in de drie zones extra waterbuffering voorzien.

Timing

Volgens de huidige timing kan de verkoop van de WVI-bouwloten starten in het voorjaar van 2024. Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger

Meer info

www.blankenberge.be/verkaveling-de-lange-thuyn

Gepubliceerd op woensdag 23 november 2022 13 u.