Strandcabines

Download onderaan deze pagina de Strandgids 2024, het aanvraagformulier en het doorgangsbewijs.

Plaatsen en weghalen van de strandcabines

Plaatsen

Vanaf zaterdag 23 maart 2024 tot en met dinsdag 30 april 2024. Staat de strandcabine er niet tegen die datum, dan vervalt de vergunning.

Contacteer altijd de strandtoezichter vóór je strandcabine plaatst. Hij zal je informeren over de exacte standplaats. Bel daarvoor naar T 050 636 793 of T 0470 45 78 90. Als de strandcabine er staat, noteert de strandtoezichter aan de buitenkant van de strandcabine het nummer. Dit nummer moet altijd zichtbaar zijn.

Weghalen

Vanaf maandag 2 september 2024 tot en met maandag 30 september 2024.
Is de strandcabine tegen 1 oktober 2023 niet weggehaald, dan kan het college van burgemeester en schepenen de ontruiming van de standplaats bevelen of de strandcabine laten wegnemen op kosten en risico van de vergunninghouder.

Oprijregeling

Oprijregeling tot de voetgangerszone op de Zeedijk voor het plaatsen en wegnemen van strandcabines:

 • van maandag tot zaterdag vanaf 5.30 uur tot 21.30 uur;
 • op zondagen en feestdagen: vanaf 5.30 uur tot 13 uur.

Vergunning voor een recreatieve standplaats

De vergunning voor een recreatieve standplaats is geldig voor één badseizoen. Na deze termijn wordt de vergunning stilzwijgend verlengd, behalve als dit anders is bepaald door de aanvrager en behalve als het college van burgemeester en schepenen via aangetekende brief de vergunning intrekt zoals bepaald in artikel 15 van het lastenboek Plaatsen van strandcabines op het strand te Blankenberge d.d. 13.12.2022.

Een nieuwe of vrijgekomen standplaats aanvragen

Vraag de vergunning voor een nieuwe of vrijgekomen recreatieve plaats schriftelijk aan via het aanvraagformulier. Vermeld of je de strandcabine zelf gaat gebruiken of verhuren.
Indien op een aanvraag één of meer keuzes worden opgegeven, ongeacht verdere specificaties, kan de aanvrager de volgorde hiervan niet wijzigen. Hij kan eventueel wel verdere specificaties toevoegen op zijn oorspronkelijk aanvraagformulier.

De kandidaat-vergunninghouder komt op één van volgende vier lijsten:

 1. lijst voor een specifieke standplaats of
 2. lijst voor een standplaats in een bepaalde rij of
 3. lijst voor een standplaats in een bepaalde zone of
 4. lijst voor een standplaats zonder voorkeur.

Het bestuur wijst de vergunningen toe aan de kandidaat-vergunninghouder die het best is gerangschikt.

 • Eerste toewijzingsronde: toekennen van de standplaatsen aan de kandidaten die een geldige aanvraag indienden voor een plaats voor eigen gebruik en die op de rangschikkingslijst voordelig gerangschikt staan.
 • Na de eerste ronde volgen een of meerdere toewijzingsronden voor vrijgekomen recreatieve plaatsen voor nieuwe en laattijdige aanvragers voor een standplaats voor eigen gebruik. Daarbij wordt de rangschikking van de kandidaat-vergunninghouders op de rangschikkingslijst behouden.
 • Vervolgens komt er een toewijzingsronde voor het toewijzen van vrijgekomen recreatieve plaatsen aan aanvragers die hun standplaats willen verhuren. Een strandcabine verhuren is enkel toegelaten aan de kant van de Zeedijk en/of de middenrijen.

De vergunning is persoonsgebonden en wordt uitsluitend toegekend aan degenen die eenzelfde gezin vormen en dus op hetzelfde adres hun hoofdverblijfplaats hebben.

De vergunninghouder van een recreatieve standplaats kan de vergunning enkel overdragen aan bloedverwanten van de eerste graad mits het akkoord van het college van burgemeester en schepenen.

Een recreatieve standplaats overdragen aan derden of er afstand van doen voor derden is verboden. Een toegewezen standplaats mag je nooit doorverkopen samen met de strandcabine. Het college van burgemeester en schepenen mag vrij beschikken over elke recreatieve standplaats die zonder zijn bestemming aan derden werd overgedragen of afgestaan. De vergunninghouder kan zich daar niet tegen verzetten en kan geen schadevergoeding eisen.

Standplaats

De strandcabines moeten altijd geplaatst worden op dezelfde standplaats als het vorige jaar. Het college van burgemeester en schepenen kan echter jaarlijks op elk moment een andere opstelling bepalen.

De vergunninghouder van een recreatieve standplaats beschikt over 4 meter vóór en 4 meter achter de strandcabine. Als er achter de strandcabine geen 4 meter beschikbaar is, heeft hij recht op 6 meter vóór de strandcabine.

Prijs vergunning per jaar

 • 175 euro voor een recreatieve standplaats voor eigen gebruik.
 • 140 euro voor een recreatieve standplaats voor eigen gebruik door kroostrijke gezinnen (dit zijn gezinnen met drie kinderen jonger dan 16 jaar op 1 april van het betreffende dienstjaar). Maximaal één recreatieve standplaats per aanvrager-eigenaar en zijn gezin. 
 • 525 euro voor een recreatieve standplaats om te verhuren.
 • De vergunningsprijs dien je te betalen vóór de datum vermeld op de factuur. Als je niet tijdig betaalt, verlies je de standplaats.
  Indien er geen aanvragen voor deze standplaats zijn kan de betrokkene, mits een nieuwe schriftelijke aanvraag, zijn zelfde standplaats behouden.
 • Wie de regels overtreedt, zoals bijvoorbeeld een strandcabine verhuren die aangegeven is voor eigen gebruik, verliest zijn vergunning.

Staat van de strandcabine en afmetingen

 • De strandcabine moet in goede staat verkeren, cfr. het vigerende lastenboek.
 • De strandcabine moet geschilderd zijn in lichte kleuren.
 • De strandtoezichter controleert jaarlijks de staat de strandcabines en informeert de vergunningshouder schriftelijk als die herstellingswerken en/of schilderwerken moet uitvoeren. De vergunninghouder krijgt daarvoor één jaar de tijd. De opgelegde herstellingen en/of schilderwerken niet uitvoeren, kan leiden tot intrekken van de vergunning.
 • De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de netheid in en rond de strandcabine. Dit houdt ook in dat de vergunninghouder de gebruikte zandzakjes verwijdert na het seizoen.
 • De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn strandcabine, bijvoorbeeld bij stormweer.
 • De vergunninghouder van een strandcabine op het einde en begin van een rij is verantwoorde­lijk voor het toezicht - bijvoorbeeld bij langdurige sterke wind - op het vrijkomen van de steunbalken waardoor de strandcabine scheef kan komen te staan. Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk.
 • Een strandcabine die dateert van na 1 januari 2004 moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het lastenboek:
  • het dak en de vloer mogen maximaal 5 cm buiten de zijwanden uitsteken;
  • de steunbalken mogen maximaal 5 cm buiten de vloer uitsteken.

Meer informatie hierover verkrijg je bij de strandtoezichter.

Schadevergoeding

De vergunninghouder kan nooit schadevergoeding krijgen of vermindering van de vergunningsprijs in volgende gevallen:

 • als er een verbod geldt van lokaal bestuur of de hogere overheid om bij de vergunde standplaats te baden;
 • als er schade is aan de strandcabine wegens onweer, overstromingen, storm of om het even welk geval van overmacht;
 • als het strand en wandeldijk tijdelijk gebruikt worden voor het houden van feesten, plechtigheden, toeristische manifestaties en sportactiviteiten, ingericht door of met medewerking van het Stadsbestuur of de hogere overheid;
 • intrekken of niet toekennen van de strandconcessie aan de stad Blankenberge door de hogere overheid.