Toelating bijzondere muziekactiviteit tijdens Carnaval 2020

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan alle horecazaken gelegen op het grondgebied van Blankenberge de volgende toelating voor de organisatie van een bijzondere muziekactiviteit tijdens Carnaval 2020:

De muziekactiviteit is toegelaten van zaterdag 22 februari 2020 om 19 uur tot woensdag 26 februari 2020 om 5 uur. De zaakvoerders van de verschillende horecazaken zijn de eindverantwoordelijken voor schendingen op deze bijzondere toelating. Deze verantwoordelijkheid kan niet gedelegeerd worden naar een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon. 

De voorwaarden in een notendop (klik op de bijlage voor een volledig overzicht):

  • Er wordt een afwijking verleend van zaterdag 22 februari 2020 om 19 uur tot woensdag 26 februari 2020 om 5 uur. Buiten deze tijdstippen gelden de wettelijke voorwaarden. 
  • De volgende geluidsniveaus zijn toegestaan, gemeten met de trage geluidskarakteristiek: de LAeq,15min 85 dB(A), gemeten op elke plaats waar het publiek zich kan bevinden, mag niet overschreden worden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. 
  • De toegelaten geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar aangeplakt worden ter hoogte van het mengpaneel of de mixtoren, zodat elke dj of (gast)mixer op de hoogte is van deze normen.
  • Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2 bis van Vlarem. Het geluidsniveau moet tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar zijn voor en continu bewaakt worden door de exploitant of door een door hem aangeduide persoon. Deze meetapparatuur moet ofwel meegebracht worden door de mensen van de PA, of door de dj, of dit dient aangekocht of gehuurd te worden. Op de naleving van deze voorwaarde wordt strikt toegezien.

Opgelet: indien er geen uitvoering wordt gegeven aan bovenvermelde voorwaarden, kunnen één of meerdere van de volgende sancties uitgevaardigd worden:

  • het verminderen van de toegelaten geluidsniveaus;
  • het geheel of gedeeltelijk stilleggen van de muziekactiviteit;
  • het opleggen van een verbod om in de toekomst nieuwe muziekactiviteiten te organiseren.

Download hieronder de bijlage met de volledige toelating inclusief een overzicht van alle bepalingen voor deze muziekafwijking. Vergeet deze ook niet even uit te printen en bij te houden in de handelszaak!