Verkeers- en mobiliteitswijzigingen

Het lokaal bestuur optimaliseert de verkeersveiligheid en mobiliteit in de stad voortdurend. De stad doet dit in samenspraak met de burger, de mobiliteitscel en de verkeerscommissie. Voorbije maanden vonden volgende wijzigingen plaats: 

Juni 2024

Extra fietsstraten, extra fietssuggestiestroken en extra fietsoversteekplaatsen

Bij de heraanleg van de Van Maerlantstraat, waar een groot scholencomplex aanwezig is, komt de fietser centraal te staan. Er is extra ruimte gecreëerd via het concept van de fietsstraat. Hetzelfde verhaal in de Ontmijnersstraat, ook dat wordt een fietsstraat die mooi aansluit op de bestaande fietsstraat in de Weststraat. De schoolgaande jeugd zal een groter traject in veilige omstandigheden kunnen gebruiken. Daarnaast komen er extra fietssuggestiestroken in de Rood-Kruisstraat (o.a. in functie van Kinderdagverblijf ’t Schelpje), alsook in de Onderwijsstraat, in functie van de bestaande fietszone.

Op het kruispunt van de Colombus en de Zeebruggelaan en in de Colombus zelf en op het kruispunt met de H. Verriestlaan komen er bijkomende fietsoversteekplaatsen.

Voorzien van extra parkeervakken

  • Door een nieuwe federale wet zal beurtelings parkeren afgeschaft worden. Daarom zet lokaal bestuur Blankenberge in op geschrankte parkeervakken in de Ontmijnersstraat.
  • De laad- en loszone in de P. Benoitstraat wordt geschrapt, aangezien er op meerdere plaatsen op de Grote Markt laad- en loszones zijn. In de plaats komen extra parkeerplaatsen. Ter hoogte van de apotheker komt een beperktere laad- en loszone.
  • Aan de oostzijde van het J.F. Kennedyplein worden parkeervakken aangebracht, aangezien enkele parkeerplaatsen voor het stadhuis werden ingenomen door twee laadpalen voor elektrische deelwagens.

Optimaliseren van de zone 30 in de Frontwijk en omgeving

Om de recente nieuwe zone 30 in de Frontwijk en omgeving nog verkeersveiliger te maken, worden bestaande zebrapaden vernieuwd en worden ook nieuwe voorzien. Er komen ook haaientanden op diverse kruispunten met de Kemmelbergstraat en de Scharebrugstraat. Daarnaast zet het lokaal bestuur ook in op extra signalisatie om de zone 30 beter in de verf te zetten. Ook ter hoogte van het kruispunt van de Konkelbergekaai en de Franchommelaan komt een nieuw zebrapad.

Aanpassen en uitbreiden van de markering tram

Bestaande markeringen met letterwoord ‘tram’ ter hoogte van de oversteekplaatsen van de kusttram worden vernieuwd. Op sommige locaties komen nieuwe markeringen.

Parking motorfietsen

Aan het einde van de Ontmijnersstraat (kruising met de De Smet De Naeyerlaan) vind je nu een parking voor motorfietsen. Het bord E9a met onderbord 'fiets', werd vervangen door bord E9i. 

Mei 2024

  • B. Vandammestraat, kruising met Blankenbergse Dijk: als bestuurder moet je er nu voorrang verlenen, er werd een voorrangsbord B1 aangebracht. In de Blankenbergse Dijk vind je nu aan beide zijden het voorrangsbord B15. 

  • In de Schaapstraat (net voorbij het kruispunt met de Spoorwegstraat ter hoogte van de asverschuiving) zijn de voorrangsborden B19 en B21 gewisseld van plaats. 

    • B19 geeft een smalle doorgang aan, je moet voorrang verlenen aan bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
    • B21 geeft aan dat je voorrang hebt, tegenover de bestuurders die uit de tegenovergestlede richting komen.