Vrijetijdstoelage

Het Lokaal Bestuur Blankenberge kent een vrijetijdstoelage toe met als doelstelling inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven.

Voor wie?

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge.

De vrijetijdstoelage wordt toegekend aan:

  • gezinnen met een totaal jaarlijks bruto belastbaar inkomen van max. € 19 000,00 + € 3 500,00 per persoon ten laste (*);
  • éénoudergezinnen in budgetbeheer bij het OCMW die ten minste 1 minderjarig kind ten laste hebben;
  • gezinnen in collectieve schuldenregeling bij een schuldbemiddelaar met minstens 1 minderjarig kind ten laste.

Een kind ten laste is een kind waarvoor op 1 januari van het aanvraagjaar een Groeipakket wordt uitbetaald.

De aanvrager mag maximum 1 onroerend goed bezitten. Het niet-geïndexeerd K.I. van deze woning mag niet hoger zijn dan € 1 500,00.

(*)de inkomsten van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden in aanmerking genomen

De vrijetijdstoelage wordt niet toegekend indien de aanvrager van het OCMW een financiële tussenkomst in het kader van socio-culturele participatie ontvangen heeft. Dit moet gestaafd worden door middel van een recent attest van het OCMW waarin duidelijk vermeld wordt dat de aanvrager geen financiële tussenkomst in het kader van socio-culturele participatie ontvangen heeft.

Procedure

Een vrijetijdstoelage kan aangevraagd worden bij het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis, zolang het budget nog niet opgebruikt is.

Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

  • De vrijetijdstoelage kan je gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de kosten van deelname aan activiteiten georganiseerd door organisaties of verenigingen uit Blankenberge.
  • De vrijetijdscheques worden aanvaard door de Stedelijke Jeugddienst, Sportdienst, Openbare bibliotheek, Academie voor Woord en Muziek, het cultuurcentrum, dienst Toerisme en Dienstencentrum De Bollaard. Daarnaast aanvaarden ook diverse verenigingen (jeugd-, sport- en socio-culturele organisaties) de cheques als betaalmiddel.
  • Indien de aanbieder de cheque toch niet als betaalmiddel aanvaardt, kan je via overschrijving een terugbetaling krijgen van (een deel van) de gemaakte kosten.

Bedrag

De vrijetijdstoelage voor de periode 1 januari tot en met 31 december bedraagt maximum € 100,00 per gezinslid en kan eenmaal per jaar aangevraagd worden. Het gebruik van de vrijetijdscheques of de vrijetijdstoelage, op naam van de persoon die deelneemt aan de activiteit, is strikt persoonsgebonden. Deze vrijetijdstoelage wordt toegekend voor activiteiten in Blankenberge.

De vrijetijdstoelage wordt toegekend tot uitputting van de verkregen subsidie op 30 juni en vanaf deze datum tot volledige uitputting van de jaarlijkse subsidie.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het Groeipakket, waaruit blijkt dat voor het kind op 1 januari van het aanvraagjaar een Groeipakket betaald werd, bezorgd worden in het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis van Blankenberge.

Bij de aanvraag van een vrijetijdstoelage dienen steeds de nodige bewijzen over de organisatie/vereniging alsook over de activiteit en de kostprijs voorgelegd te worden.

Daarnaast dient 1 van de volgende attesten te worden voorgelegd:

  • het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën – als er geen aanslagbiljet opgemaakt werd, moet je een attest aanvragen aan de FOD Financiën;
  • attest budgetbeheer;
  • attest collectieve schuldenregeling.

Indien de aanvrager eigenaar is van een onroerend goed dient het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden.