Vrijetijdstoelage

De vrijetijdstoelage is een premie om deel te nemen aan socio-culturele en sportactiviteiten georganiseerd door organisaties of verenigingen uit Blankenberge.

De vrijetijdstoelage wordt toegekend onder de vorm van vrijetijdscheques of door de terugbetaling van gemaakte kosten via overschrijving.

De toelage wordt éénmaal per kalenderjaar toegekend aan: 

Gezinnen met kinderen Alleenstaanden, gezinnen zonder kinderen, senioren en zorgbehoevenden
De toelage kan aangewend worden voor:

- éénmalige vrijetijdsactiviteiten en/of de aankoop van materiaal noodzakelijk voor deelname ten bedrage van maximum € 100 per persoon*

- één structurele vrijetijdsactiviteit (lidmaatschap) en/of de aankoop van materiaal noodzakelijk voor deelname ten bedrage van maximum € 500 per kind.

Een combinatie van bovenvermelde activiteiten is toegestaan.

- éénmalige vrijetijdsactiviteiten en/of de aankoop van materiaal noodzakelijk voor deelname ten bedrag van maximum € 100 per persoon*

*De vrijetijdstoelage kan eveneens aangewend worden voor de betaling van de kosten voor deelname aan éénmalige vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door organisaties of verenigingen buiten Blankenberge als het aanbod in Blankenberge zelf niet aanwezig is.

Voor wie?

De vrijetijdstoelage kan toegekend worden aan wie hier voorkeur aan geeft.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- Bewijzen over de organisatie alsook over de activiteit, eventuele materialen en de kostprijs.