Wat te doen bij vermoeden van schade ten gevolge van werken?

Indien je ondanks de genomen voorzorgen schade leidt of vermoeden hebt schade te leiden als gevolg van de werken die op het openbaar domein worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om deze schade objectief vast te stellen aan de hand van bijvoorbeeld foto's. Meld deze schade zo snel mogelijk schriftelijk/elektronisch aan de bouwdirectie, alsook aan jouw brandverzekering. Vergeet niet duidelijk jouw adres en coördinaten waarop je te bereiken bent te vermelden.

Het is van belang om vastgestelde schade zo snel mogelijk te melden, gezien er dikwijls meerdere (hoofd)aannemers opeenvolgend werken uitvoeren en het tijdstip van vaststelling van belang is om de eventuele schadeveroorzaker(s) aan te duiden.

Indien de schade het gevolg is van werken door nutsmaatschappijen of ten gevolge van een defect aan hun leidingen/installaties dien je deze maatschappij te contacteren.

Met betrekking tot dit onderwerp wordt nog meegegeven dat het voorafgaandelijk beschrijven van woningen een vrij intensieve bezigheid is waarbij de woningen in elk detail (ook achter kasten e.d.) dienen geïnspecteerd te worden. Een dergelijke inspectie, die enkel door bevoegde personen kan worden uitgevoerd, geeft een objectieve aanduiding omtrent het ontstaan van schade, maar doet geen uitspraak over wie of welke aannemer(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn.

Bij expertise van schadebeelden kan door deskundigen met grote zekerheid worden bepaald of het een recente schade, dan wel een reeds langer bestaand schadebeeld betreft.

Indien het lokaal bestuur een melding ontvangt van (vermoedelijke) schade aan jouw eigendom door werken die in haar opdracht op het openbaar domein worden uitgevoerd, wordt deze steeds overgemaakt aan de betrokken hoofdaannemer(s) en het desgevallend bouwkundig studiebureau die de werken begeleidt voor verder onderzoek.

Op basis van deze melding kan je rechtstreeks gecontacteerd worden door de hoofdaannemer(s) of hun verzekering om jouw melding nader te onderzoeken en desgevallend tot een vergelijk/herstel/compensatie te komen. Bij een dergelijke expertise kan je steeds bijstand vragen van jouw verzekering.